لنزهای صوتی قابل تنظیم مبتنی بر بلورهای فونونی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8) XML اصل مقاله (969.78 K)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی برق-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز-ایران
2دانکشده مهندسی برق-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز-ایران
چکیده
یک بلور فونونی دو بعدی با ضرایب شکست تدریجی (GRIN PnC) از استوانه‌های فولادی در یک ماتریس اتانول برای طول موج‌های بزرگتر مساوی با 6 برابر ثابت شبکه در دمای اتاق طراحی و شبیه‌سازی شد. نمایه سکانت هذلولی ضریب شکست با تغییر شعاع پراکنده سازها در جهت عرضی به دست می‌آید تا به تدریج باعث شکست امواج شود. روش اجزای محدود برای محاسبه ضریب شکست مؤثر در هر ردیف ساختار و بررسی انتشار امواج صوتی در محیط تدریجی استفاده می‌شود. با کمک روابط محیط‌های تدریجی، مسیر پرتو تحلیلی به دست آمد و با نتایج انتشار موج مقایسه شد. اثر دما بر باند اول و تنظیم حرارتی نقطه کانونی برای دمای 0 درجه سانتی گراد و 50 درجه سانتی گراد بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می ‌دهند که می‌توان نقطه کانونی را در یک فرکانس مشخص به دلیل تغییرات ضرایب شکست مؤثر استوانه‌ها در موقعیت-های عرضی برای کاربرد کالیبراسیون جابه جا کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Tunable Acoustic Lenses based on Phononic Crystals
Authors
Fatemeh Ahmadzadeh, Ali Bahrami
Abstract
A two-dimensional gradient-index phononic crystal (GRIN PnC) of steel cylinders in an ethanol matrix was designed and simulated for λ≥6a at room temperature. The hyperbolic secant profile of the refractive index is obtained by changing the scatterers radius of the structure in the transverse direction to gradually refract the waves. The finite element method is used to calculate the effective refractive index in each row of the structure and to investigate the propagation of acoustic waves in the gradual medium. With the help of gradient structure equations, the analytical beam trajectories were obtained and compared with the wave propagation results. The effect of temperature on the first band and thermal adjustment of the focal point for 0°C and 50°C have been investigated. The obtained results show that it is possible to shift the focal point at a certain frequency due to the changes of the effective refractive indices of the cylinders in the transverse positions for the calibration applications.
Keywords
Phononic crystal lens, Hyperbolic secant profile, Thermal tuning, Focal point shift