حمایت کنندگان اصلی
حامی معنوی
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه تهران