حمایت کنندگان اصلی
حامی معنوی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه تهران
مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی
حامی مالی
شرکت صنعت آموز نوین پارسی - پارسی تک
گروه صنعتی انتخاب