****** لینک کلاس های مجازی

*** تمامی کارگاه ها (غیر از کارگاه های غیرحضوری) به صورت ترکیبی؛ حضوری و غیر حضوری برگزار خواهد شد.

***متقاضیان شرکت در کارگاه های آموزشی، دقت فرمایید در صورت تمایل به شرکت در کارگاه های ترکیبی به صورت غیر حضوری، حتما باید در کادر توضیحات بخش صدور صورتحساب و پرداخت هزینه کلمه غیرحضوری را قید فرمایید. در غیر اینصورت ثبت نام شما حضوری خواهد بود. اطلاعات ورود به کارگاه ها به صورت غیرحضوری برای شما ارسال نخواهد شد.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

24 آذر 1401
08:00-12:00

0

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

4,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

2,400,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

2,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

3,600,000

ریال ایران
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت کنندگان: 17
مهندس محمد جواد اسماعیل پور

23 آذر 1401
13:00-18:00

0

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

4,750,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

2,850,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

2,375,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

4,275,000

ریال ایران
غیرحضوری
مهندس سهند اطهری

22 آذر 1401
14:00-18:30

0

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

4,370,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

2,622,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

2,185,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

3,933,000

ریال ایران
غیرحضوری
شرکت کنندگان: 14
مهندس پژمان اقبالی

23 آذر 1401
13:00-17:00

0

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

4,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

2,400,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

2,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

3,600,000

ریال ایران
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمدرضا الهامی - مهندس عباس فتح تبار

23 آذر 1401
15:00-19:00

0

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

4,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

2,400,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

2,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

3,600,000

ریال ایران
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت کنندگان: 26
مهندس علی جهانشاهلو

23 آذر 1401
08:00-12:00

0

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

4,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

2,400,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

2,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

3,600,000

ریال ایران
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت کنندگان: 6
دکتر مجید رجبی

22 آذر 1401
08:00-17:00

0

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

7,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

4,200,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

3,500,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

6,300,000

ریال ایران
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت کنندگان: 19
دکتر منصور رفیعیان

23 آذر 1401
08:00-15:00

0

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

5,500,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

3,300,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

2,750,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

4,950,000

ریال ایران
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت کنندگان: 17
دکتر عباس رهی - مهندس محمدمهدی نظری

23 آذر 1401
15:00-19:00

0

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

4,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

2,400,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

2,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

3,600,000

ریال ایران
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت کنندگان: 11
دکتر عباس روحانی بسطامی

24 آذر 1401
08:00-15:00

0

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

5,500,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

3,300,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

2,750,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

4,950,000

ریال ایران
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت کنندگان: 1
مهندس روح اله سیاه تیری

22 آذر 1401
08:00-12:00

0

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

4,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

2,400,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

2,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

3,600,000

ریال ایران
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت کنندگان: 2
دکتر رضوان عابدینی - دکتر وحید فرتاش وند

23 آذر 1401
09:00-12:00

0

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

3,250,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

1,950,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

1,625,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

2,925,000

ریال ایران
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندس عباس فتح تبار - مهندس حامد شفیع زاده

24 آذر 1401
13:00-17:00

0

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

4,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

2,400,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

2,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

3,600,000

ریال ایران
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت کنندگان: 12
دکتر علی لقمانی - مهندس مهرداد نقشینه

24 آذر 1401
13:00-19:00

0

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

5,500,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

3,300,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

2,750,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

4,950,000

ریال ایران
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت کنندگان: 3
مهندس مرتضی ورمزیار - مهندس رضا لبافی

24 آذر 1401
08:00-12:00

0

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

4,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

2,400,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

2,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

3,600,000

ریال ایران
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت کنندگان: 3
دکتر محمدحسن اسماعیلی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.