جلوگیری از انتقال لرزش ناشی از عملکرد تجهیزات مکانیکی نصب شده در ساختمان با استفاده از لرزه گیرهای مکانیکی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 1-7 (7) XML اصل مقاله (597.38 K)
نویسندگان
مدیرعامل شرکت سازه پایدار الهیه
چکیده
کنترل لرزش تجهیزات مکانیکی در کشورهای زلزله خیز مسأله ای است که بایستی به آن بطور ویژه توجه کرد. یکی از کاربردی ترین اجزا در مبحث کنترل لرزش، لرزه گیرهای فنری هستند که نسبت به لرزه گیرهای لاستیکی دفلکشن بیشتری دارند. مشکل این است که فرکانس رزنانس می تواند با فرکانس زلزله هماهنگ شود، و این بدین معنی است که در یک زلزله فنر شروع به "پرش" می کند و این باعث جابجایی تجهیز مکانیکی می شود. جابجایی تجهیز می تواند باعث ایجاد خسارات فراوانی شود (صدمات به تجهیز، عدم کارآیی، قطع و شکستگی اتصالات و ...)، همچنین سبب افزایش خطر آسیب های انسانی و حتا مرگ افراد شود. با توجه به خطرات مذکور، لازم است که در مناطق و کشورهای زلزله خیز از لرزه گیرهایی استفاده شود که در زمان بروز خطر توانایی تطابق با شرایط و کنترل لرزش ایجاد شده را داشته باشند. ضوابط، طراحی و پیشنهادات ارایه شده در این گزارش در خصوص کاربرد صحیح لرزه گیرها به همراه مهار کننده های لرزه ای برای تجهیزات مکانیکی و سیستم ها در کشور شیلی است. بعلاوه، برخی از خسارات ناشی از زلزله 8/8 ریشتری شیلی در 27 فوریه 2010 نشان داده شده اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Preventing the Transmission of Vibration from the Operation of Mechanical Equipments Installed in the Building by Using Mechanical Vibration Isoltors
Authors
Mohammad Hashemi
Abstract
Vibration control of mechanical equipment in an earthquake is an issue that should be paid special attention to. One of the most useful components in terms of its control are spring shock absorbers, which are compared to Vibrations of rubber grippers have more deflection. The problem is that the resonance frequency can be synchronized with the frequency of the earthquake, which means that in an earthquake the spring starts to vibrate and It’s "jump" causes the movement of the mechanical equipment.
Moving the equipment can cause a lot of damage (damage to the equipment, lack of efficiency, cut and broken connections, etc.), it also causes human injuries and even the death of people. Due to the risks, it is necessary to use shock absorbers in earthquake-prone areas that have the conditions and control of the created vibration at the time of danger. The criteria, design and suggestions presented in this report are about the correct use of seismographs along with capabilities for mechanical equipment and systems in Chile. Additionally, some of the damage caused by the 8.8 magnitude Chile earthquake on February 27, 2010 has been shown.
Keywords
Vibration isolation, Vibration control