ارایه یک معادله یکتا جهت بررسی ارتعاشات آزاد تیرهای اویلر-برنولی غیریکنواخت و مدرج تابعی محوری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-11 (11) XML اصل مقاله (988.87 K)
نویسندگان
1دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران، ایران
2Associate Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, IRAN.
3دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
4آموزشگاه تحقیقاتی ضربه، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران
چکیده
در این پژوهش، یک معادله یکتا برای ارتعاشات آزاد تیرهای مدل شده بر اساس تئوری تیر اویلر-برنولی ارایه شده است. معادله فوق قادر است ارتعاشات آزاد تیرها با طیف وسیعی از شرایط مرزی کلاسیک و غیرکلاسیک، و سطح مقطع یکنواخت و غیریکنواخت را پوشش نماید. همچنین، جنس تیر نیز می‌تواند همگن یا مدرج تابعی محوری باشد. روش استفاده شده برای استخراج معادله مشخصه فرکانسی، فرمول کوشی بصورت انتگرال‌گیری مکرر می‌باشد. با استفاده از بسط سری‌های توانی، معادله مشخصه حل شده و فرکانس‌های طبیعی و شکل مودهای سیستم استخراج می‌گردد. به منظور صحتسنجی و دقت روابط ارایه شده، نتایج حاصل از روش ارایه شده در این پژوهش با نتایج سایر مراجع مقایسه شده است. همچنین، یکسری نتایج جدید برای تیر با سطح مقطع‌های متفاوت، جنس متفاوت و شرایط مرزی متفاوت ارایه شده است. روش ارایه شده در این پژوهش می‌تواند به پژوهشگران یک رابطه کلی که قابلیت تحلیل طیف وسیعی از ارتعاشات آزاد تیرها را دارد ارایه نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Presenting a unique equation to investigate the free vibrations of non-uniform and axially functional graded Euler-Bernoulli beams
Authors
Kamiar Hosseini-Hashemi, Roohollah Talebitooti, Reza Nazemnezhad, Shahriar Hosseini-Hashemi
Abstract
Beams are significant due to their wide application in engineering structures. Therefore, examining the frequencies and mode shapes to understand their vibrational behavior is the first priority of beam-related research works. In this thesis, the free vibrations of non-uniform and non-homogeneous beams with general non-classical boundary conditions, including end objects with the mass moment of inertia, eccentricity, and rotational and translational flexible constraints, have been studied. The literature review indicates that, unlike many studies and various methods used to investigate the vibrations of non-uniform and non-homogeneous beams, the presented methods are not fully able to evaluate the vibrations of beams carrying end objects with the mass moment of inertia, eccentricity, and flexible rotational and translational constraints. Hence, the purpose of this review is to present a new process for iterated integration based on the application of Cauchy's equation, which according to the author's investigation, it has not been done so far. By utilizing this process and the related equations, it is possible to analyze the vibrations of different sorts of functionally graded non-uniform, homogeneous nonuniform, functionally graded uniform, and homogeneous uniform beams. The validation results obtained for some of the considered configurations have been reviewed by comparing existing and reported data in related studies. Also, parametric studies were carried out and provided to investigate the effect of alteration in end objects, the stiffness of rotational and translational springs, the
power law index (n), the geometric shape of end objects, and the aspect ratio on the frequency parameters and mode shapes.
Keywords
Euler-Bernoulli beamو Cauchy'؛ s equation, Free vibration