بررسی پاسخ یک برداشت گر انرژی مگنتو-الکترو-الاستیک به ضربه مکانیکی.
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8) XML اصل مقاله (1.81 MB)
نویسندگان
1گروه مکانیک- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار- ایران
2گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
چکیده
این مطالعه به بررسی برداشت انرژی از سیستم‌های مبتنی بر مواد مدرج تابعی مگنتو-الکترو-الاستیک تحت شتاب ضربه می‌پردازد. با استفاده از روش ریتز همراه با تئوری تیر اویلر-برنولی، معادلات کاهش یافته حاکم بر حرکت سیستم به دست می‌آیند. در ادامه با نادیده گرفتن تأثیر جملات مربوط به لایه مگنتو-الکترو-الاستیک و میل دادن شاخص گرادیان به سمت بی‌نهایت، نتایج ارائه شده با یافته های موجود در ادبیات مقایسه و صحت سنجی می‌شوند. سپس با استفاده از نمودار طیف ضربه برای یک سیستم جرم-فنر، تأثیر مدت زمان اعمال ضربه بر میزان توان قابل برداشت از سیستم مورد بررسی قرار گرفته و زمان بهینه تعیین می‌گردد. نتایج حاکی از آنند که اگرچه استفاده از نمودار طیف ضربه مربوط به یک سیستم جرم-فنر می‌تواند زمان بهینه را با دقت نسبتا مناسبی پیش بینی کند، برای داشتن زمان بهینه دقیق می‌بایست از نمودار طیف ضربه برای توان الکتریکی برداشت شده استفاده نمود. در نهایت یک مطالعه پارامتری نیز برای بررسی اثر شاخص گرادیان بر بیشینه مقدار ولتاژ و توان‌ قابل برداشت از محیط انجام می‌شود. نتایج حاکی از آنست که افزایش شاخص گرادیان با کاهش کسر حجمی ماده مگنتو-الکترو-الاستیک در لایه مولد انرژی الکتریکی، موجب کاهش توان قابل برداشت می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the response of a Magneto-Electro-Elastic energy harvester to mechanical impact.
Authors
Jalal Khaghanifard, Amir Reza Askari, Kiarash Daneshjo, Mohsen Taghizadeh
Abstract
This study investigates harvesting energy from systems made of Functionally Graded Magneto-Electro-Elastic Materials (FGMEEM) undergoing impact acceleration. Using the Ritz method together with the Euler-Bernoulli beam theory, the reduced governing equations of motion associated with the system are obtained. Subsequently, neglecting the effect of the terms related to the magneto-electro-elastic layer and leading the gradient index to infinity, the presented results are compared and verified by those available in the literature. Then, using the mass-spring shock spectrum diagram, the influence of shock duration on the amounts of harvested power is investigated and the optimal duration is determined. The results indicate that although employing the shock spectrum diagram associated with a mass-spring system can predict the optimal duration with relatively good accuracy, to have more accurate results, one should hire the shock spectrum diagram associated with the harvested power. Finally, a parametric study is also conducted to investigate the effect of the gradient index on the maximum amount of voltages and powers that can be scavenged from the environment. The results indicate that increasing the gradient index by reducing the volume fraction of the magneto-electro-elastic material in the electric energy generator layer makes a decrease in the harvested power.
Keywords
Energy harvester, Functionally Graded Magneto-Electro-Elastic Materials, Mechanical impact