مقایسه روابط تحلیلی موجود در محاسبه سختی جانبی جداگرهای الیافی غیرمتصل مستطیلی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8) XML اصل مقاله (1005.43 K)
نویسندگان
1گروه عمران،دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران
2گروه عمران ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه ، ایران
چکیده
جداسازی لرزه ای روش موثری در کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها است و هدف اصلی آن تامین شرایط استفاده بی وقفه از سازه پس از یک زلزله شدید می باشد. با این وجود به دلیل هزینه های بالای این فنآوری کاربرد آن در ساختمان های معمولی گسترش قابل توجهی پیدا نکرده است. یکی از انواع نسبتا جدید جداگرها بالشتک های الاستومری مسلح به الیاف (جداگرهای الیافی) می باشند که با توجه به ویژگی های فنی خود از توجیه اقتصادی لازم جهت کاربرد در ساختمان های معمولی را هم خواهند داشت. این مقاله ضمن معرفی جداگرهای الیافی که به طورغیرمتصل به کار گرفته می شوند و ذکرمزایای آنها جهت کاربرد اقتصادی در بسیاری از ساختمان های معمولی، به بررسی روابط تحلیلی ارائه شده توسط محققین مختلف جهت محاسبه سختی جانبی این جداگرها و مقایسه نتایج این روابط با مطالعات آزمایشگاهی می پردازد و در نهایت سعی در انتخاب بهینه ترین رابطه تحلیلی جهت محاسبه سختی جانبی جداگرهای الیافی غیرمتصل می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of analytical solutions for the lateral stiffness of rectangular unbonded fiber reinforced isolators
Authors
maryam mansoori, Hamid Toopchinejad
Abstract
Seismic isolation is an effective method in reducing the seismic response of structures, and its main purpose is to provide the conditions for continuous use of the structure after a severe earthquake.However, due to the high costs of this technology, its use in ordinary buildings has not been significantly expanded.One of the relatively new types of separators are elastomeric cushions armed with fibers (fiber isolators) which, due to their technical characteristics, will have the necessary economic justification for use in ordinary buildings.This article, while introducing fiber separators that are used independently and mentioning their advantages for economic use in many ordinary buildings, examines the analytical relations provided by different researchers to calculate the lateral stiffness of these separators and compare the results of these relations with laboratory studies ,will pay.And finally, she tries to choose the most optimal analytical relationship to calculate the lateral stiffness of unbonded fiber reinforced isolators.
Keywords
Seismic isolator, Lateral stiffness, rollover deformation, unbonded application