مطالعه ای بر مدت زمان زلزله های قوی در ایران
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 1-8 (8) XML اصل مقاله (2.3 MB)
نویسندگان
1دانشگاه گیلان-دانشکده فنی
2دانشگاه گیلان
چکیده
مدت زمان زلزله، تعیین کننده کل انرژی تحریک سازه بوده و از آن برای محاسبه نرخ انرژی ورودی زلزله به سازه استفاده می گردد طوریکه یکی از پارامترهای اصلی موثر بر پاسخ غیرخطی سازه های جاری شونده بوده و به نحوی بیانگر تعداد سیکل های پاسخ سازه در طی زلزله می باشد. هدف از این تحقیق ارائه روابطی است که بتواند میانگین مدت زمان شتاب، سرعت و جابجایی حرکت زمین در ایران را بر حسب بزرگا، فاصله رومرکزی، نوع زمین شناسی و شرایط خاک محلی تعیین نماید. لذا از داده های شتابنگاری ثبت شده در ایران شامل 1410 رکورد سه مولفه ای حاصل از زلزله های رخداده طی سال های 1975 تا 2019 استفاده گردیده و در آنالیز رگرسیون بکار گرفته شده اند. نتایج نشان دهنده تأثیر بیشتر نوع زمین شناسی محل، شرایط خاک محلی، و بزرگای زلزله بر انتگرال مربعات جابجایی و سرعت حرکت زمین نسبت به شتاب می باشد. نوع زمین شناسی محل اثر بیشتری بر مدت زمان شتاب زمین نسبت به سرعت و جابجایی داشته لیکن شرایط خاک محلی می تواند اثر قابل توجه ای بر مدت زمان جابجایی زمین داشته باشد. تاثیر بزرگا بر مدت زمان جابجایی زمین بیشترین و بر مدت زمان شتاب زمین کمترین است. همچنین نتایج حاکی از تأثیر بیشتر نوع زمین شناسی محل، شرایط خاک محلی، و بزرگای زلزله بر نرخ انرژی جابجایی و سرعت حرکت زمین نسبت به شتاب می باشد. میزان کاهش نرخ انرژی زلزله بر حسب فاصله برای شتاب بیشترین و برای جابجایی کمترین می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات