شناسایی مشخصات دینامیکی یاتاقان های غلطکی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 1-8 (8) XML اصل مقاله (1.01 MB)
نویسندگان
گروه تجهیزات دوار مکانیکی-پژوهشگاه نیرو-تهران-تهران-ایران
چکیده
در این مقاله با استفاده از تئوری روغن کاری الاستوهیدرودینامیک برای یاتاقان های غلطکی مشخصات دینامیکی استخراج شده است. منظور از مشخصات دینامیکی سختی و میرایی معادل می باشد. از این مشخصات برای تحلیل های روتور دینامیک و محسبات ارتعاشات آن ها استفاده می شود. روغن‌کاری الاستوهیدرودینامیک به بررسی رفتار لایه روغن بین اجزای متحرک سیستم‌های دوار مکانیکی می‌پردازد. شکل لایه روغن به‌وسیله هندسه اجزای در تماس و ویژگی‌های روغن تعیین می‌شود. اگر فشار اعمالی در داخل لایه روغن به‌اندازه کافی بزرگ باشد تغییر شکل ناشی از تماس اجزا الاستیک خواهد بود و بر شکل لایه روغن اثر می‌گذارد. ازآنجاکه شکل لایه روغن در این حالت به تغییر شکل الاستیک سطوح در تماس وابسته است برای بررسی ضخامت لایه روغن و توزیع فشار متناظر، بررسی مکانیک تماس بین سطوح و تغییر شکل الاستیک آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. در گزارش پیش رو با تقسیم‌بندی نوع تماس به دو حالت خطی و نقطه‌ای معادلات متناظر ضخامت روغن به کمک معادله رینولدز محاسبه و توزیع فشار متناظر به دست می‌آید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Identifying the dynamic characteristics of roller bearings
Authors
Asghar Najafi
Abstract
In the article, using the theory of elastohydrodynamic lubrication, dynamic characteristics have been extracted for roller bearings. The meaning of dynamic characteristics is equivalent stiffness and damping. These specifications are used for dynamic rotor analysis and their vibration calculations. Elastohydrodynamic lubrication studies the behavior of the oil layer between the moving components of mechanical rotating systems. The shape of the oil film is determined by the geometry of the components in contact and the properties of the oil. If the applied pressure inside the oil layer is large enough, the deformation will be due to the contact of the elastic components and will affect the shape of the oil layer. Since the shape of the oil layer in this case depends on the elastic deformation of the surfaces in contact, to check the thickness of the oil layer and the corresponding pressure distribution, it seems necessary to check the contact mechanics between the surfaces and their elastic deformation. In the following report, by dividing the type of contact into two linear and point states, the corresponding equations of the oil thickness are obtained with the help of the Reynolds equation, and the corresponding pressure distribution is obtained.
Keywords
Elastohydrodynamics, roller bearing, damping, Stiffness, Reynolds equation