بررسی اثر مدل‌های رفتاری مختلف ماده بر شاخص‌های انتشار امواج فراصوتی در استخوان به‌منظور تشخیص پوکی‌استخوان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-11 (11) XML اصل مقاله (1017.32 K)
نویسندگان
1دانشگاه شهید بهشتی
2Faculty of Mechanical and Energy Engineering. Shahid Beheshti University
چکیده
پوکی‌استخوان که از شایع‌ترین بیماری‌های استخوانی هست مستقیماً سلامت استخوان را مورد هدف قرار داده و سبب تخریب تدریجی بافت استخوانی و درنهایت بروز شکستگی می‌شود. باوجوداینکه سابقه استفاده از رویکرد فراصوت در کاربردهای بالینی در دهه‌های اخیر به‌شدت موردتوجه واقع شده است بااین‌حال این زمینه استخوان‌پزشکی به کمک فراصوت هنوز به کمال خود نرسیده است و هنوز از پتانسیل بالقوه به جهت تشخیص عارضه پیشگیری از پوکی‌استخوان برخوردار است. در این مقاله با انتشار عبور دادن موج فراصوت درون مقطع دوبعدی از استخوان فمور به کمک نرم‌افزار آباکوس سعی بر آن است تا با استخراج شاخص سرعت بتوان برهم‌کنش موج در مقابله با پوکی را موردبررسی قرار داد. به این منظور برای مقطع فمور چهار حالت، شامل یک کیفیت سالم و سه حالت پوک، در نظر گرفته شده است. مدل‌‌های پوک با کاهش مدول یانگ و چگالی استخوان اسفنجی یا ترابکولار حاصل گشته است. به‌منظور بررسی سرعت موج از شبیه‌سازی انتشار موج در فرم آزمون فراصوتی ارسال - دریافت استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که با پیشرفت پوکی، سرعت کاهش یافته و زمان به ثبت رسیدن موج در حسگر گیرنده با تأخیر همراه است.
کلیدواژه ها
 
Title
Study the effect of different behavioral models on principles of ultrasound propagation in bone toward to diagnosis of osteoporosis
Authors
Mohammad Hosein Gandomkar, Mohammad Hosein Soorge, Mehdi Mehdizadeh kafash
Abstract
Osteoporosis, which is one of the most widespread bone diseases, directly affects bone health and causes the gradual destroying of bone tissue and eventually causes fragility. Even if the history of utilizing ultrasound in clinical applications has received high praise in recent years, the field of orthopaedics  has not yet attained its ideal and still lacks the ability to recognize the the issue of osteoporosis prevention. In this article, it is attempted to explore the interaction of the wave in dealing with osteoporosis by identifying the speed index using the transmission of ultrasound waves in the two-dimensional section of the femur bone with the assistance of Abaqus software. For this purpose, four models, including one of healthy quality and three of osteoporotic condition, have been taken into consideration for the femur section. osteoporotic models are obtained by reducing Young's modulus and density of cancellous or bone trabecular. In order to evaluate the speed of ultrasound, simulation of wave propagation has been used in the form of ultrasonic through-transmission test. Results show that with the progress of osteoporosis, the speed of the ultrasound is reduced and a delay is related with the time it takes for the wave to be received by the receiver sensor.
Keywords
Osteoporosis, Quantitative ultrasound, wave propagation, ABAQUS