ترک یابی حول سوراخ دایره ای روی صفحه فولادی با استفاده از امواج هدایت شده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-10 (10) XML اصل مقاله (1.51 MB)
نویسندگان
1دانشگاه شهید بهشتی تهران
2دانشکده مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
مخازن تحت فشار نقش مهمی را در صنعت ایفا می‌کنند و همین باعث می‌شود تا سلامت این سازه ها از اهمیت به سزایی برخوردار باشد. این مخازن اکثر در محل اتصالاتشان، چه به صورت جوش و چه به صورت پیچ و مهره، دچار عیوبی نظیر ترک می-شوند و به دلیل فشار بالای این مخازن حوادثی که رخ می‌دهد خسارات مالی و جانی بسیاری به همراه دارد. آزمون‌های غیرمخرب به ویژه آزمون فراصوتی می‌تواند عیب را قبل از اینکه به نقطه بحرانی خودش برسد تشخیص داده و برای تعویض قطعات و یا تعمیر سازه اقدام کرد. در این پروژه شبیه سازی ترک یابی به وسیله امواج هدایت شده فراصوتی، حول یک سوراخ دایره ای در ورق فولادی در نرم افزار آباکوس انجام می‌گیرد. امواج فراصوتی درون مدل منتشر می‌شوند و پس از برخورد به لبه ورق و سوراخ باز می‌گردند و توسط حسگر‌های تعبیه شده، سیگنال بازتابیده دریافت می‌شود. اگر در اطراف سوراخ، ترک به وجود آمده باشد سیگنال های دریافتی نسبت سیگنال های سالم متفاوت خواهد بود. در این پروژه تاثیر فرکانس تحریک امواج، طول و عمق ترک بر روی سیگنال های دریافتی بررسی می‌شود تا بتوان وجود و محل ترک را پیدا کرد. با پردازش داده های به دست آمده در نرم افزار متلب با شاخص انرژی و RMS، متوجه تاثیر طول و عمق ترک شده و با تحلیل آن فرکانس مناسب برای این کار تعیین می‌گردد.
کلیدواژه ها
 
Title
Crack Detection around the circular hole on a steel plate using guided Waves
Authors
Keyvan Haghani, Mohammad Hossein Soorgee
Abstract
Pressure vessels play an important role in the industry and this makes the health of these structures very important. Most of these tanks suffer from defects such as cracks at their joints, either in the form of welding or in the form of bolts and nuts, and due to the high pressure of these tanks, the accidents that occur cause a lot of financial and human losses. Non-destructive tests, especially ultrasonic tests, can detect the defect before it reaches its critical point and replace the parts or repair the structure. In this project, the simulation of crack detection by ultrasonic guided waves is performed around a circular hole in a steel sheet in Abaqus software. Ultrasonic waves are propagated inside the model and after hitting the edge of the sheet and the hole, they return and the reflected signal is received by the built-in sensors. If there is a crack around the hole, the received signals will be different from healthy signals. In this project, the effect of wave excitation frequency, crack length and depth on the received signals is investigated in order to find the presence and location of the crack. By processing the obtained data in MATLAB software with the energy index and RMS, we notice the effect of the length and depth of the crack and by analyzing it, we determine the appropriate frequency for this task.
Keywords
Crack Detection, guided waves, non-destructive testing, Thin steel sheet