ترک یابی حول سوراخ دایره ای روی صفحه فولادی با استفاده از امواج هدایت شده

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-10 (10) XML اصل مقاله (1.51 MB)
کد مقاله : 1052-ISAV2022 (R4)
نویسندگان
1دانشگاه شهید بهشتی تهران
2دانشکده مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
مخازن تحت فشار نقش مهمی را در صنعت ایفا می‌کنند و همین باعث می‌شود تا سلامت این سازه ها از اهمیت به سزایی برخوردار باشد. این مخازن اکثر در محل اتصالاتشان، چه به صورت جوش و چه به صورت پیچ و مهره، دچار عیوبی نظیر ترک می-شوند و به دلیل فشار بالای این مخازن حوادثی که رخ می‌دهد خسارات مالی و جانی بسیاری به همراه دارد. آزمون‌های غیرمخرب به ویژه آزمون فراصوتی می‌تواند عیب را قبل از اینکه به نقطه بحرانی خودش برسد تشخیص داده و برای تعویض قطعات و یا تعمیر سازه اقدام کرد. در این پروژه شبیه سازی ترک یابی به وسیله امواج هدایت شده فراصوتی، حول یک سوراخ دایره ای در ورق فولادی در نرم افزار آباکوس انجام می‌گیرد. امواج فراصوتی درون مدل منتشر می‌شوند و پس از برخورد به لبه ورق و سوراخ باز می‌گردند و توسط حسگر‌های تعبیه شده، سیگنال بازتابیده دریافت می‌شود. اگر در اطراف سوراخ، ترک به وجود آمده باشد سیگنال های دریافتی نسبت سیگنال های سالم متفاوت خواهد بود. در این پروژه تاثیر فرکانس تحریک امواج، طول و عمق ترک بر روی سیگنال های دریافتی بررسی می‌شود تا بتوان وجود و محل ترک را پیدا کرد. با پردازش داده های به دست آمده در نرم افزار متلب با شاخص انرژی و RMS، متوجه تاثیر طول و عمق ترک شده و با تحلیل آن فرکانس مناسب برای این کار تعیین می‌گردد.
کلیدواژه ها
 
Title
Crack Detection around the circular hole on a steel plate using guided Waves
Authors
Keyvan Haghani, Mohammad Hossein Soorgee
Abstract
Pressure vessels play an important role in the industry and this makes the health of these structures very important. Most of these tanks suffer from defects such as cracks at their joints, either in the form of welding or in the form of bolts and nuts, and due to the high pressure of these tanks, the accidents that occur cause a lot of financial and human losses. Non-destructive tests, especially ultrasonic tests, can detect the defect before it reaches its critical point and replace the parts or repair the structure. In this project, the simulation of crack detection by ultrasonic guided waves is performed around a circular hole in a steel sheet in Abaqus software. Ultrasonic waves are propagated inside the model and after hitting the edge of the sheet and the hole, they return and the reflected signal is received by the built-in sensors. If there is a crack around the hole, the received signals will be different from healthy signals. In this project, the effect of wave excitation frequency, crack length and depth on the received signals is investigated in order to find the presence and location of the crack. By processing the obtained data in MATLAB software with the energy index and RMS, we notice the effect of the length and depth of the crack and by analyzing it, we determine the appropriate frequency for this task.
Keywords
Crack Detection, guided waves, non-destructive testing, Thin steel sheet
مراجع
<div class="page" title="Page 9"> <div class="layoutArea"> <div class="column"><ol dir="ltr"> <li> <p><span>[1] </span><span>J</span><span>. </span><span>I</span><span>. </span><span>Chang and C</span><span>.-</span><span>C</span><span>. </span><span>Lin</span><span>, </span><span>"A study of storage tank accidents</span><span>,</span><span>" </span><span>Journal of loss prevention in the process industries</span><span>, </span><span>vol</span><span>. 19, </span><span>no</span><span>. 1, </span><span>pp</span><span>. 51-59, 2006. </span></p> </li> <li> <p><span>[2] </span><span>K</span><span>. </span><span>A</span><span>. </span><span>Lichti</span><span>, </span><span>D</span><span>. </span><span>M</span><span>. </span><span>Firth</span><span>, </span><span>and A</span><span>. </span><span>D</span><span>. </span><span>Karstensen</span><span>, </span><span>"Hydrogen Induced Cracking of Low Strength Steels in Geothermal Fluids</span><span>,</span><span>" in </span><span>Proceedings World Geothermal Congress </span><span>2005, 2005, </span><span>pp</span><span>. 24-29. </span></p> </li> <li> <p><span>[3] </span><span>I</span><span>. </span><span>Mohammad</span><span>, </span><span>V</span><span>. </span><span>Gowda</span><span>, </span><span>H</span><span>. </span><span>Zhai</span><span>, </span><span>and H</span><span>. </span><span>Huang</span><span>, </span><span>"Detecting crack orientation using patch antenna sensors</span><span>,</span><span>" </span><span>Measurement Science and Technology</span><span>, </span><span>vol</span><span>. 23, </span><span>no</span><span>. 1, </span><span>p</span><span>. 015102, .2011 </span></p> </li> <li> <p><span>[4] </span><span>J</span><span>. </span><span>D</span><span>. </span><span>N</span><span>. </span><span>Cheeke</span><span>, </span><span>Fundamentals and applications of ultrasonic waves</span><span>. </span><span>CRC press</span><span>, 2010. </span></p> </li> <li> <p><span>[5] </span><span>J</span><span>. </span><span>L</span><span>. </span><span>Rose</span><span>, </span><span>Ultrasonic guided waves in solid media</span><span>. </span><span>Cambridge university press</span><span>, 2014. </span></p> </li> <li> <p><span>[6] </span><span>M</span><span>. </span><span>Y</span><span>. </span><span>Bhuiyan</span><span>, </span><span>Y</span><span>. </span><span>Shen</span><span>, </span><span>and V</span><span>. </span><span>Giurgiutiu</span><span>, </span><span>"Guided wave based crack detection in the </span></p> <p><span>rivet hole using global analytical with local FEM approach</span><span>,</span><span>" </span><span>Materials</span><span>, </span><span>vol</span><span>. 9, </span><span>no</span><span>. 7, </span><span>p</span><span>. </span></p> <p><span>.2016 ,602 </span></p> </li> <li> <p><span>[7] </span><span>M</span><span>. </span><span>Yeasin Bhuiyan</span><span>, </span><span>Y</span><span>. </span><span>Shen</span><span>, </span><span>and V</span><span>. </span><span>Giurgiutiu</span><span>, </span><span>"Interaction of Lamb waves with rivet </span></p> <p><span>hole cracks from multiple directions</span><span>,</span><span>" </span><span>Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers</span><span>, </span><span>Part C</span><span>: </span><span>Journal of Mechanical Engineering Science</span><span>, </span><span>vol</span><span>. 231, </span><span>no</span><span>. 16, </span><span>pp</span><span>. 2974- .2017 ,2987 </span></p> </li> <li> <p><span>[8] </span><span>P</span><span>. </span><span>Fromme and M</span><span>. </span><span>B</span><span>. </span><span>Sayir</span><span>, </span><span>"Measurement of the scattering of a Lamb wave by a through hole in a plate</span><span>,</span><span>" </span><span>The Journal of the Acoustical Society of America</span><span>, </span><span>vol</span><span>. 111, </span><span>no</span><span>. 3, </span><span>pp</span><span>. 1165-1170, 2002</span></p> <div class="page" title="Page 10"> <div class="layoutArea"> <div class="column"><ol start="9"> <li> <p dir="ltr">[9] B. Masserey and P. Fromme, "Analysis of high frequency guided wave scattering at a fastener hole with a view to fatigue crack detection," Ultrasonics, vol. 76, pp. 78-86, .2017</p> </li> <li> <p><span>[10] </span><span>X</span><span>. </span><span>Wang</span><span>, </span><span>W</span><span>. </span><span>Dai</span><span>, </span><span>D</span><span>. </span><span>Xu</span><span>, </span><span>W</span><span>. </span><span>Zhang</span><span>, </span><span>Y</span><span>. </span><span>Ran</span><span>, </span><span>and R</span><span>. </span><span>Wang</span><span>, </span><span>"Hole</span><span>-</span><span>edge corrosion expansion monitoring based on lamb wave</span><span>,</span><span>" </span><span>Metals</span><span>, </span><span>vol</span><span>. 10, </span><span>no</span><span>. 11, </span><span>p</span><span>. 1469, 2020. </span></p> </li> <li> <p><span>[11] </span><span>J</span><span>. </span><span>Zhang</span><span>, </span><span>B</span><span>. </span><span>W</span><span>. </span><span>Drinkwater</span><span>, </span><span>and P</span><span>. </span><span>D</span><span>. </span><span>Wilcox</span><span>, </span><span>"Defect characterization using an ultrasonic array to measure the scattering coefficient matrix</span><span>,</span><span>" </span><span>IEEE transactions on ultrasonics</span><span>, </span><span>ferroelectrics</span><span>, </span><span>and frequency control</span><span>, </span><span>vol</span><span>. 55, </span><span>no</span><span>. 10, </span><span>pp</span><span>. 2254-2265, 2008. </span></p> </li> <li> <p><span>[12] </span><span>B</span><span>. </span><span>Zima and R</span><span>. </span><span>K</span><span>ę</span><span>dra</span><span>, </span><span>"Detection and size estimation of crack in plate based on guided wave propagation</span><span>,</span><span>" </span><span>Mechanical Systems and Signal Processing</span><span>, </span><span>vol</span><span>. 142, </span><span>p</span><span>. 106788, 2020. </span></p> </li> <li> <p><span>[13] </span><span>X</span><span>. </span><span>Zhang</span><span>, </span><span>Z</span><span>. </span><span>Tang</span><span>, </span><span>F</span><span>. </span><span>Lv</span><span>, </span><span>and K</span><span>. </span><span>Yang</span><span>, </span><span>"Scattering of torsional flexural guided waves from circular holes and crack</span><span>-</span><span>like defects in hollow cylinders</span><span>,</span><span>" </span><span>NDT &amp; E International</span><span>, </span><span>vol</span><span>. 89, </span><span>pp</span><span>. 56-66, 2017. </span></p> </li> <li> <p><span>[14] </span><span>X</span><span>. </span><span>Yan</span><span>, </span><span>"Cracks emanating from circular hole or square hole in rectangular plate in tension</span><span>,</span><span>" </span><span>Engineering fracture mechanics</span><span>, </span><span>vol</span><span>. 73, </span><span>no</span><span>. 12, </span><span>pp</span><span>. 1743-1754, 2006. </span></p> </li> <li> <p><span>[15] </span><span>H</span><span>. </span><span>Jingjing</span><span>, </span><span>H</span><span>. </span><span>Haode</span><span>, </span><span>G</span><span>. </span><span>Xuefei</span><span>, </span><span>and Y</span><span>. </span><span>Jinsong</span><span>, </span><span>"A Lamb wave quantification model for inclined cracks with experimental validation</span><span>,</span><span>" </span><span>Chinese Journal of Aeronautics</span><span>, </span><span>vol</span><span>. 34, </span><span>no</span><span>. 2, </span><span>pp</span><span>. 601-611, 2021. </span></p> </li> <li> <p><span>[16] </span><span>H</span><span>. </span><span>Liu</span><span>, </span><span>X</span><span>. </span><span>Chen</span><span>, </span><span>J</span><span>. </span><span>E</span><span>. </span><span>Michaels</span><span>, </span><span>T</span><span>. </span><span>E</span><span>. </span><span>Michaels</span><span>, </span><span>and C</span><span>. </span><span>He</span><span>, </span><span>"Incremental scattering of the A</span><span>0 </span><span>Lamb wave mode from a notch emanating from a through</span><span>-</span><span>hole</span><span>,</span><span>" </span><span>Ultrasonics</span><span>, </span><span>vol</span><span>. 91, </span><span>pp</span><span>. 220-230, 2019. </span></p> </li> <li> <p><span>[17] </span><span>M</span><span>. </span><span>Lu</span><span>, </span><span>K</span><span>. </span><span>Zhu</span><span>, </span><span>and Q</span><span>. </span><span>Wang</span><span>, </span><span>"Fatigue Crack Detection in Steel Plates Using Guided Waves and an Energy</span><span>-</span><span>Based Imaging Approach</span><span>,</span><span>" </span><span>Structural Durability &amp; Health Monitoring</span><span>, </span><span>vol</span><span>. 15, </span><span>no</span><span>. 3, </span><span>p</span><span>. 207, 2021. </span></p> </li> <li> <p><span>[18] </span><span>S</span><span>. </span><span>Wang</span><span>, </span><span>W</span><span>. </span><span>Wu</span><span>, </span><span>Y</span><span>. </span><span>Shen</span><span>, </span><span>Y</span><span>. </span><span>Liu</span><span>, </span><span>and S</span><span>. </span><span>Jiang</span><span>, </span><span>"Influence of the PZT sensor array configuration on Lamb wave tomography imaging with the RAPID algorithm for hole </span></p> <p><span>and crack detection</span><span>,</span><span>" </span><span>Sensors</span><span>, </span><span>vol</span><span>. 20, </span><span>no</span><span>. 3, </span><span>p</span><span>. 860, 2020. </span></p> </li> <li> <p><span>[19] </span><span>W</span><span>. </span><span>Chiu</span><span>, </span><span>L</span><span>. </span><span>Rose</span><span>, </span><span>and B</span><span>. </span><span>Vien</span><span>, </span><span>"Scattering of the edge</span><span>-</span><span>guided wave by an edge crack at a </span></p> <p><span>circular hole in an isotropic plate</span><span>,</span><span>" </span><span>Procedia Engineering</span><span>, </span><span>vol</span><span>. 188, </span><span>pp</span><span>. 309-316, 2017.</span></p> </li> </ol></div> </div> </div> </li> </ol></div> </div> </div>