بررسی میزان تاثیر توزیع مسیر آزاد میانگین بر پارامتر های آکوستیکی زمان واخنش و شاخص انتقال گفتار
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-7 (7) XML اصل مقاله (625.88 K)
نویسندگان
1سازمان صدا وسیما
2کمیته فنی آکوستیک TC43 سازمان ملی استاندارد ایران
چکیده
یکی از پارامتر های آکوستیکی که مستقیما از پخشایی فضا تاثیر می پذیرد پارامتر مسیر آزاد میانگین است. پاسخ آکوستیکی یک فضای بسته از دو مولفه فرم و خصوصیات جذبی و یا بازتابی سطوح داخلی تبعیت می کند. فرم هندسی یک فضا مشخص کننده نحوه توزیع مسیر آزاد میانگین فضا است و حالت کلی توزیع در فضا می تواند بیان کننده پاسخ آکوستیکی آن فضا باشد. برای بررسی میزان تاثیر پارامتر توزیع مسیر آزاد میانگین بر روی سایر پارامتر های فضا باید شرایطی را شبیه سازی نمود که بتوان گفت تغییرات ایجاد شده در مشخصه سایر پارامتر ها ناشی از تغییر مسیر آزاد میانگین است. مهمترین عاملی که بر روی پارامتر مسیر آزاد میانگین اثر می گذارد هندسه فضا است اما از آنجا که حجم و مجموع مساحت سطوح بر روی سایر پارامتر ها تاثیر گذار است باید دو فضا را بگونه ای طراحی کرد که بتوان گفت تغییرات در دو پارامتر زمان واخنش و شاخص انتقال گفتار ناشی از تفاوت در توزیع مسیر آزاد میانگین است. در این تحقیق از دو فضا با حجم نسبتا برابر اما با هندسه های متفاوت برای بررسی اثر توزیع مسیر آزاد میانگین استفاده شده است. در نتایج بدست آمده خواهیم دید که زمانیکه که توزیع مسیر آزاد میانگین فضا از یکنواختی بالاتری برخوردار باشد مقادیر زمان واخنش و شاخص تراگسیل گفتار به شرایط استاندارد نزدیک تر می شوند.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating the effect of mean free path distribution on the acoustic parameters, reverberation time and speech transmission index
Authors
Roohollah Siahtiri, Sarasadat Hosseini
Abstract
One of the acoustic parameters that are directly affected by the spatial distribution is the mean free path parameter. The acoustic response of closed space depends on the two components of the form and the absorption or reflection characteristics of the internal surfaces. The geometric form of space determines the distribution of the mean free path of the space, and the general mode of distribution in the space can express the acoustic response of that space. In order to check the effect of the mean free path distribution parameter on other parameters of the space, it is necessary to simulate the conditions in which it can be said that the changes made in the characteristics of other parameters are caused by the change of the mean free path distribution. The most important factor that affects the parameter of the mean free path is the geometry of the space, but since the volume and total area of the surfaces have an effect on other parameters, the two spaces should be designed in such a way that it can be said that the changes in the two parameters of reverberation time and speech transmission index are derived from the difference in the distribution of the mean free path distribution. In this research, two spaces with relatively equal volumes but with different geometries have been used to investigate the effect of mean free path distribution. In the obtained results, we will see that when the distribution of the free path of space has a higher uniformity, the values of reverberation time and speech transmission index are closer to the standard conditions.
Keywords
Acoustics, mean free path, reverberation time, speech transmission index