تحلیل پایداری میکرو المان منعطف موازی مزدوج با مدل قیدی تیر گرادیان کرنشی اصلاح شده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8) XML اصل مقاله (1.61 MB)
نویسندگان
1گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه قردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده
امروزه مکانیزم‌های منعطف کاربرد روز افزون پیدا کرده و در بسیاری از تجهیزات، جایگزین مکانیزم های سنتی شده‌اند. این مکانیزم‌ها انواع مختلف داشته و رفتار آن‌ها بسیار پیچیده‌تر از مکانیزم‌های سنتی است. استفاده از میکرو مکانیزم‌های منعطف تنها گزینه ساخت مکانیزم در ابعاد میکرو است. یکی از پرکاربردترین میکرو المان‌های منعطف، المان منعطف موازی مزدوج (DP) است. این المان از دو المان منعطف موازی (P) که به‌شکل سری به یکدیگر متصل شده‌اند، تشکیل شده است. در این پژوهش به کمک مدل قیدی تیر گرادیان کرنشی اصلاح شده (MSGBCM) که ابزاری قدرتمند برای تحلیل میکرو مکانیزم‌های منعطف است، رفتار پایداری میکرو المان منعطف موازی مزدوج مورد بررسی قرار می‌گیرد. تشکیل معادلات دیفرانسیل حرکتی، خطی سازی و بررسی محدوده پایداری دینامیکی با درنظر گرفتن اثر ابعاد کوچک و جابجایی غیرخطی از فعالیت‌های انجام پذیرفته در این پژوهش است. نتایج نشان می‌دهد که محدوده پایداری دینامیکی المان منعطف موازی مزدوج در نیروهای فشاری بسیار کوچک است.
کلیدواژه ها
 
Title
Stability analysis of micro double-parallelogram with the modified strain gradient beam constraint model
Authors
Mohammad Arhami, Hamid Moeenfard
Abstract
Today, flexible mechanisms (flexures) are increasingly used and have replaced traditional mechanisms in many equipment. These mechanisms have different types and their behavior is much more complicated than traditional mechanisms. The use of flexible micro-mechanisms is the only option for making mechanisms in micro dimensions. All flexible mechanisms are composed of flexible elements. One of the most widely used micro-flexures is the micro-parallelogram (DP). This element consists of two parallelogram flexure (P) which are connected in series. In this research, with the help of modified strain gradient beam constraint model (MSGBCM), which is a powerful tool for analyzing flexible micro-mechanisms, the stability behavior of double-parallelogram flexure is investigated. Formation of differential equations of motion, linearization and investigation of dynamic stability range considering the effect of small scale effect and non-linear displacement are other activities carried out in this research. The results show that the range of dynamic stability of the double-parallelogram element in compression forces is very small.
Keywords
Stability Analysis, Micro flexure, MSGBCM