بررسی تاثیر میراکننده‌ها بر به تاخیر انداختن سرج در کمپرسور گریزازمرکز
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8) XML اصل مقاله (2.53 MB)
نویسندگان
گروه تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
واماندگی و سرج در کمپرسورهای دینامیک یک پدیده گذرا و مخرب است که بروز آن می‌تواند به توقف کارکرد و تولید منجر شود. این ناپایداری‌ها با تولید امواج فشاری و صوتی همراهند. بنابراین آگاهی از نحوه شکل‌گیری و انتشار امواج فشاری و صوتی در کمپرسور می‌تواند به شناخت و تشخیص عوامل ناپایداری کمپرسور کمک ‌کند. بدنبال تشکیل واماندگی، مجرای پایین‌‌دست تحت تاثیر امواج فشاری ناشی از جدایش جریان بر پره قرار می‌‌گیرد. در اثر بازتاب و تداخل این امواج و ایجاد تشدید، دامنه آنها افزایش می‌‌یابند که می‌تواند منجر به شکل‌‌گیری سرج ‌شود. در این مقاله با بررسی میدان‌های فشار و انتشار صوت متناظر با ناپایداری سرج، تاثیر سه میراکننده هِلمهُلتز با آرایش چهارتایی، محفظه انبساط و موج‌‌شکن بر کاهش شدت سرج بررسی می‌شود. این مطالعه نشان می‌دهد وجود میراکننده در مجرای پایین‌دست کمپرسور در کاهش شدت سرج موثر است و امواج فشاری و نویز ایجاد شده را تضعیف می‌کند. میراکننده هلمهلتز دارای بیشترین تاثیر است و پس از آن موج شکن و محفظه انبساط برای میراسازی مناسب هستند و به این ترتیب باعث به تاخیر افتادن شروع سرج می‌شوند.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of the Effect of Dampers on Surge Delay in Centrifugal Compressors
Authors
Rozhyar Gholami Shourbalaghi, Zahra Shah Hosseini, َArman Mohseni
Abstract
Stall and surge are transient and destructive phenomena in dynamic compressors which can lead to compressor shut-down. These instabilities are accompanied by pressure and acoustic waves. Therefore, understanding the formation and propagation of pressure and acoustic waves in compressors can help with understanding and detecting compressor instabilities. Following stall, pressure waves due to flow detachment from impeller blades propagate into the compressor plenum. During reflection, interaction, and resonance of these waves, wave amplitudes are intensified which can cause compressor surge. In this paper by investigating the pressure and acoustic wave fields during surge cycles, the damping effects of Helmholtz resonator, expansion chamber, and wave breaker on compressor surge are investigated. It is shown that installation of dampers on the compressor plenum can cause surge delay and the attenuation of pressure and acoustic waves. Helmholtz resonator shows the most effective damping and surge delay while wave breaker and expansion chamber show less effectiveness, respectively.
Keywords
centrifugal compressor, Surge, Damper, Plenum, Helmholtz Resonator