‎ ‎ارتعاشات آزاد تیر ساندویچی با تکیه گاه ساده و با در نظر گرفتن رویه‌های ‏نانوکامپوزیتی و انعطاف پذیری هسته ‏
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-9 (9) XML اصل مقاله (630.14 K)
نویسندگان
1مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران
2مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده
در این تحقیق ارتعاشات آزاد تیر ساندویچی با هسته متخلخل و رویه‌های پلیمری تقویت شده با نانو لوله‌های کربنی قرار گرفته بر ‏روی تکیه گاه ساده با استفاده از تئوری مرتبه بالا تغییر شکل برشی و عمودی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. هسته مورد استفاده در ‏تیر ساندویچی از مواد انعطاف‌پذیر متخلخل می‌باشد که در سطح بالایی و پایینی با لایه هایی از جنس نانوکامپوزیت در برگرفته شده ‏است. با به‌کارگیری روش انرژی و بر اساس تئوری‌های تغییر شکل برشی و عمودی تیر، معادلات حاکم بر سیستم به‌دست خواهد آمد. ‏معادلات به‌دست آمده به صورت معادلات دیفرانسیل پیچیده با مشتقات جزئی می‌باشند که برای حل این معادلات حرکت، از روش‌ ‏تحلیلی ناویر در حوزه‌ی مکان استفاده خواهد شد. به‌منظور صحت و دقت نتایج عددی به‌دست آمده، یک رویکرد مقایسه‌ای ارائه شده ‏است. در انتها تاثیر پارامترهای مختلف همچون درصد حجمی نانو لوله کربنی، ضریب تخلخل، نسبت پارامترهای هندسی و ابعادی، ‏بر روی فرکانس طبیعی تیر ساندویچی بررسی خواهد شد.‏
کلیدواژه ها
 
Title
Free vibration analysis of sandwich beam with simply supported and ‎considering nanocomposite face sheets and core flexibility
Authors
Hadi Teymouri, Ali Shokouhi, Hasan Biglari
Abstract
In this research, free vibration analysis of a sandwich beam with a porous core and polymer face ‎sheets reinforced with carbon nanotubes under simply supported boundary conditions is proposed by ‎using high-order shear and normal deformation theory. The core used in the sandwich beam is made of ‎porous flexible material, which is covered with layers of nanocomposite on the upper and lower surface. ‎By using the energy method and based on shear and normal beam theories, the governing equations of ‎the system will be obtained. Resultant equations are complicated equations with partial derivatives, in ‎which Navier's analytical method in the space domain will be used to solve the equilibrium equations. A ‎comparison-oriented approach is presented to ensure the accuracy of the obtained numerical results. In ‎the end, the effect of various parameters such as volume percentage of carbon nanotubes, porosity ‎coefficient, ratio of geometric and dimensional parameters on natural frequency sandwich beam are ‎investigated.‎
Keywords
Sandwich Beam, Nano composite, Porous material, high-order shear and normal deformation theory