بررسی و طراحی لوله امپدانس به منظور کاربرد در محیط آب
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-7 (7) XML اصل مقاله (1.43 MB)
نویسندگان
1گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش
2دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش
چکیده
محاسبه ضریب جذب و ضریب افت انتقال صوت در محیط شامل آب یکی از عوامل مهم و حیاتی برای بسیاری از طراحی ها در حوزه آب مورد نیاز اساسی طراحان می‌باشد. استفاده از مواد جاذب صوت در سازه های مختلف زیر سطح آب منوط به داشتن اطلاعات کامل رفتار جذب و افت انتقال صوت آن است. توسعه بسیاری از مواد مانند فرامواد به منظور کاربرد در محیط آب نیازمند تست‌های مناسب و بررسی رفتار جذب این دسته از مواد مورد نیاز می باشد. همچنین در بعضی کاربردهای نظامی مثل زیردریایی‌ها که نیاز به پنهان‌کاری دارد لازم است از مواد و برای ساخت بدنه استفاده می‌شود که دارای خواص جذب صدای خوب در محیط آب باشند. در این مقاله با بهره‌گیری از استانداردها و نمونه‌هایی که برای محیط هوا و آب ارائه و ساخته‌شده است، لوله امپدانس برای استفاده در محیط آب برای بدست آوردن خواص جذب و انتقال صدا در عمق‌های مختلف بررسی و ارائه خواهد شد. در بررسی اشاره شده علاوه بر وجود محیط آب در لوله امپدانس تیوب، پارامترهایی مانند شوری آب، فشار آب در عمق‌های مختلف و دمای آب در عمق های مختلف هر کدام پارامترهایی هستند که بر رفتار جذب و افت انتقال صوت مواد مختلف تاثیرگذار می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation and design of impedance tube for use in water environment
Authors
Mahdi Ali, Abolfazl Hasani Baferani
Abstract
Calculating the absorption coefficient and loss coefficient of sound transmission in the environment containing water is one of the important and vital factors for many designs in the field of water, which is the basic requirement of designers. The use of sound-absorbing materials in various structures under the water surface depends on having complete information on its absorption behavior and sound transmission loss. The development of many materials such as metamaterials in order to be used in the water environment requires appropriate tests and investigation of the absorption behavior of these materials. Also, in some military applications, such as submarines, which require concealment, it is necessary to use materials that have good sound absorption properties in the water environment. In this article, using the standards and samples that have been presented and made for the air and water environment, the impedance tube for use in the water environment to obtain sound absorption and transmission properties at different depths will be investigated and presented. In the mentioned survey, in addition to the existence of the water environment in the impedance tube, parameters such as water salinity, water pressure at different depths, and water temperature at different depths are parameters that affect the absorption behavior and sound transmission loss of different materials.
Keywords
Impedance tube, Absorption Coefficient, water environment, Depth simulation