مطالعه بر روی میدان آکوستیک سیستم فراصوت توان بالا جهت ایجاد امواج فراصوت در محیط گازی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-9 (9) XML اصل مقاله (1.47 MB)
نویسندگان
1دانشجوی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
2استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
رادیاتور فراصوتی توان بالا (ایربورن فراصوت) یک فناوری سبز است که پتانسیل زیادی برای استفاده در مواد غذایی (خشک کردن مواد غذایی) و صنایع مرتبط با محیط زیست دارد. هدف این فناوری ایجاد تغییرات موقت و یا دائمی در محیط، اشیا و مواد از طریق انتشار امواج فراصوت با شدت زیاد از طریق هوا و محیط‌های چند فازی است. به طور خاص، اثر غیرخطی تولید شده در چنین محیط‌هایی دلیل نتایج مفید فراصوت توان بالا در کاربردهای مختلف می‌باشد. فناوری فراصوت توان بالا با افزایش سرعت سینتیک خشک کردن، یک محصول نهایی با کیفیت خوب را به دست می‌دهد. هدف این مقاله بررسی میدان آکوستیک ایربورن فراصوت در جهت تولید امواج فراصوت توان بالا در هوا می‌باشد. بنابراین، ابتدا تحلیل میدان آکوستیک ایربورن فراصوت به صورت عددی در نرم‌افزار انجام و در نهایت، تعیین میدان آکوستیک ایربورن از طریق آزمون تجربی به منظور بهینه شدن اثر سیستم انجام شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Study on the acoustic field of high power ultrasound system to create ultrasound waves in gaseous media
Authors
Ariana Akbari, Rezvan Abedini
Abstract
The high-power ultrasonic radiator (airborne ultrasound) is a green technology that has great potential for using in food (food drying) and environment-related industries. The purpose of this technology is to create temporary or permanent changes in the environment, objects and materials through the emission of high-intensity ultrasound waves through air and multiphase medias. In particular, the nonlinear effect produced in such medias is the reason for the useful results of ultrasound in various applications. High power ultrasonic technology gives a good quality final product by increasing the speed of drying kinetics. The purpose of this article is to investigate the acoustic field of airborne ultrasound in order to produce high power ultrasound waves in the air. Therefore, firstly, the analysis of the airborne acoustic field was performed numerically in the software, and finally, the determination of the airborne acoustic field was done through experimental testing in order to optimize the effect of the system.
Keywords
high power ultrasonic vibrations, simulation of ultrasound waves, Airborne, Drying food