بررسی افت انتقال صوت بر روی پوسته‌ی دوانحنایی نامحدود با لایه‌ی تقویت‌کننده‌ی لانه‌زنبوری آگزتیک سه‌بعدی در حضور جریان خارجی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-9 (9) XML اصل مقاله (1.58 MB)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
2دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
3دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
چکیده
هدف اصلی در این پژوهش، تحلیل افت انتقال صوت در پوسته‌ی دوانحنایی با یک تقویت‌کننده‌ی فرامواد سه‌بعدی و شرط مرزی جریان خارجی است. در ابتدا با استفاده از تئوری الاسیتیسیته سه‌بعدی و به کمک روش بردار حالت و استخراج ماتریس‌های انتقال محلی و عمومی، روابط افت انتقال صوت بر روی پوسته‌ی دوانحنایی با لایه‌ی تقویت‌کننده محاسبه گردیده است. در ادامه جهت صحت‌سنجی بر روی نتایج به مقایسه‌ی افت انتقال صوت پوسته‌ی دوانحنایی نامحدود همراه تقویت‌کننده با یک ورق نامحدود با جرم و ماده‌ی یکسان پرداخته شده است. همچنین نتایج برای نسبت بی‌نهایت شعاع انحناء به ضخامت برای تقویت‌کننده‌ی فراماده و آلومینیوم با جرم برابر مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهند که با بهره‌گیری از این نوع تقویت‌کننده نسبت به استفاده از ماده‌ای با جرم یکسان، افت انتقال صوت به میزان محسوسی افزایش می‌یابد. علاوه بر آن، نتایج افت انتقال صوت برای مقادیر مختلف ضخامت، عدد ماخ و زاویه‌ی موج برخوردی حاصل شده است که افزایش عدد ماخ جریان خارجی باعث افزایش فرکانس انطباقی و افزایش افت انتقال صوت می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating sound transmission loss of a double curved shell with a three-dimensional auxetic honeycomb reinforcement layer and in the presence of external flow
Authors
mojtaba sayad ghanbari nezhad, mehrdad motavasselolhagh, Fatemeh alehekmat, Roohollah Talebitooti
Abstract
The main purpose of this research is to analyze the sound transmission loss in a double curved shell with a three-dimensional metamaterial stiffener and external flow boundary condition. At first, using the theory of three-dimensional elasticity and with the help of the state vector method and extracting local and general transmission matrices, the sound transmission loss relations on the double curved shell with the reinforcing layer have been calculated. In the following, in order to verify the results, the sound transmission loss of an infinite double curved shell with the stiffener has been compared with an infinite sheet with the same mass and material. In addition, the results for the infinite ratio of the radius of curvature to the thickness for the metamaterial reinforcement and aluminum with equal mass have been compared. The results show that by using this type of stiffener, compared to using a material with the same mass, the sound transmission loss increases significantly. In addition, the results of sound transmission loss have been obtained for different values of thickness, the much number, and angle of the incident wave, that increasing the Mach number of the external flow causes an increase in the coincident frequency and an increase in the sound transmission loss.
Keywords
Acoustics, 3D Metamaterials, Sound transmission loss, external flow