بررسی نفوذ امواج صوتی در نسوج نرم
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-7 (7) XML اصل مقاله (607.68 K)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
2دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
چکیده
درمان با امواج فراصوت متمرکز روش جدیدی است که برای درمانی بیماری مختلف از جمله سرطان به کار رفته است. این روش تاکنون برای از بین بردن تومور های بدخیم مانند تومورهای کبد، لوزالمعده، پروستات با موفقیت به کاربرده شده است، و به دلیل غیرتهاجمی بودن می تواند جایگزین مناسبی برای روش های دیگر در درمان سرطان باشد. در این روش امواج فراصوت در یک ناحیه از بافت تومور متمرکز شده و سبب افزایش دما در آن ناحیه می شود. پس ابعاد ناحیه کانونی و شدت صوتی در ناحیه کانونی در کیفیت و موفقیت عمل جراحی تاثیر بالایی دارد. در این پژوهش، شبیه سازی از تابش امواج فراصوت متمرکز به بافت کبد ارائه شده است. با ایجاد تغییر در فرکانس و فشار صوتی مبدل، فشار صوتی بیشینه، شدت صوتی بیشینه و ابعاد ناحیه کانونی مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد شدت صوتی بیشنه با مربع فشار صوتی مبدل رابطه مستقیم و با فرکانس مبدل رابطه خطی دارد، همچنین مشاهده شده است فشار صوتی بیشینه با فشار مبدل رابطه مستقیم و با فرکانس رابطه خطی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The propagation of sound wave in soft tissues
Authors
Ali Zeinalian, Mohammad Taghi Ahmadian, Mohammad Fathi
Abstract
HIFU therapy is a new method used to treat various diseases, including cancer. This method has been successfully used to remove malignant tumours such as liver tumour, pancreas tumour, and prostate tumour. HIFU therapy is non-invasive, so it can be an alternative to other methods in cancer treatment. In this method, ultrasound waves are focused in a small area of the tumour tissue and increase the temperature in area. So, the dimensions of the focal area and the sound intensity in the focal area have a high impact on the quality and success of the HIFU therapy. In this research, simulation of focused ultrasound radiation to liver tissue is presented. By changing the frequency and sound pressure of the transducer, the maximum sound pressure, maximum sound intensity and dimensions of the focal area have been investigated. The simulation results show that the maximum sound intensity has a direct relationship with the square of the sound pressure of the transducer and a linear relationship with the frequency of the transducer. It has also been observed that the maximum sound pressure has a direct relationship with the transducer pressure and a linear relationship with the frequency.
Keywords
HIFU therapy, Ultrasound waves, cancer tumor, finite element