شناسایی تجربی پارامترهای ناحیه‌ی تحت تأثیر اتصال میراگر زیر سکو
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-9 (9) XML اصل مقاله (1.43 MB)
نویسندگان
1Iran University of Science and Technology, Tehran, IRAN
2دانشگاه علم و صنعت ایران
3دانشکده مهندسی مکانیک
چکیده
در پژوهش حاضر، هدف اصلی شناسایی خواص فیزیکی و هندسی سطوح تحت تأثیر اتصال در میراگرهای زیر سکوی گوه‌ای‌شکل است تا با این کار، خطای ناشی از انتخاب نوع سطح تماس با به‌روز رسانی خواص اتصال به حداقل رسانده شود. همچنین مدلی بهینه‌شده از لحاظ انتخاب نوع المان‌های اجزاء محدود(کاهش زمان اجرا) با استفاده از شبیه‌سازی سیستم در نرم‌افزار اجزاء محدود ارائه شده است. آزمایش تجربی بر روی مدل سه‌بعدی دو پره به همراه میراگر زیر سکو به‌صورت آزاد-آزاد صورت گرفته است و رفتار سطوح تحت تأثیر اتصال با توجه به نتایج استخراجی از آزمایش تجربی بهینه شده‌اند. دو نوع سطح تحت تأثیر مستطیلی‌شکل و بیضی‌شکل در پنج ابعاد مختلف درنظر گرفته شده تا بهترین مدل و ابعاد سطح تحت اثر حاصل گردد. نتایج نشان می‌دهد که مدل بیضی‌‍‌شکل نتایج شبیه‌سازی نزدیکتری به نتایج آزمایش تجربی با ارائه‌ی خطای کمتری دارد و کاهش ابعاد سطح تحت اثر به مرکز اثر نتایج دقیق‌تری ارائه می‌دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Experimental identification of parameters of joint affected region of under platform damper
Authors
Majid Rajabi, shayan eyni, mehrdad motavasselolhagh
Abstract
In the current research, the main goal is to identify the physical and geometrical properties of the joint affected region (JAR) in the under platform dampers the wedge-shaped platform in order to minimize the error caused by the selection of the type of contact surface by updating the connection properties. Also, an optimized model in terms of choosing the type of finite elements (reducing execution time) using system simulation in finite element software is presented. The experimental test has been done on the three-dimensional model of two blades with the under platform dampers in a free-free manner, and the behavior of the joint affected region has been optimized according to the results extracted from the experimental test. Two types of affected region, rectangular and ellipsoidal, are considered in five different dimensions to obtain the best model and dimensions of the affected region. The results show that the ellipsoidal model has simulation results closer to the experimental test results with less error and reducing the dimensions of the affected region to the center of the effect provides results that are more accurate.
Keywords
model updating, joint affected zone, system identification