بررسی و شبیه‌سازی نویز الکترومغناطیسی موتور الکتریکی مغناطیس دائم
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8) XML اصل مقاله (1.95 MB)
نویسندگان
دانشکده مکانیک
چکیده
افزایش آلایندگی صوتی و نیاز به وسایل نقلیه جایگزین برای خودروهای احتراق داخلی، خودروهای الکتریکی را به موضوعی مهم در تحقیقات تبدیل کرده است. در این مقاله به بررسی نویز و ارتعاش ناشی از نیروی الکترومغناطیسی در موتور الکتریکی مغناطیس دائم (PMSM) پرداخته شده است. در ابتدا به انواع نویز ایجاد شده در موتور و برخی از دلایل آن‌ها پرداخته شده است. از جمله دلایل ایجاد نویز در موتور، نیروی الکترومغناطیسی است که باعث چرخش موتور می‌شود و این نیرو کاملا هارمونیک نبوده و ایجاد گشتاور می‌کند و فرکانس‌های پوسته موتور را تحریک می‌کند که این ارتعاشات وارد شده به واسطه سازه موتور به شکل نویز ویبرو-آکوستیک شنیده می‌شود. نویز و ارتعاش ساختار موتور در اثر تحریک الکترومغناطیسی، با انجام تحلیل نویز، ارتعاش و راحتی (NVH) بررسی شده است و میزان نویز حاصل شده در سازه موتور توسط نمودارهای مختلف مشخص شده است. به کمک نتایج حاصل شده می‌توان سطح نویز ناشی از ارتعاش را در فرکانس‌ها و دورموتورهای مختلف، و همچنین و تشدید یا رزونانس‌های رخ داده شده در موتور را تعیین کرد. مطالعه و بررسی این نوع نویز کمک شایانی به کاهش نویز در سازه و راحتی سرنشینان می‌کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation and simulation of electromagnetic noise of permanent magnet electric motor
Authors
Amir Najibi, Ali Zakershoghi, Ahmad Ghasemi ghale-bahman
Abstract
Increasing noise pollution and the need for alternative vehicles to internal combustion vehicles have made electric vehicles an important topic of research. In this article, the noise and vibration caused by the electromagnetic force in the permanent magnet electric motor (PMSM) has been investigated. At first, the types of noise created in the engine and some of their reasons have been discussed. One of the causes of noise in the engine is the electromagnetic force that causes the engine to rotate, and this force is not completely harmonic and creates torque and stimulates the frequencies of the engine shell, and these vibrations introduced by the engine structure are heard in the form of vibro-acoustic noise. The noise and vibration of the motor structure due to electromagnetic excitation has been investigated by performing noise, vibration and comfort (NVH) analysis, and the amount of noise obtained in the motor structure has been determined by different graphs.With the help of the obtained results, it is possible to determine the level of noise caused by vibration at different frequencies and engine speeds, as well as the resonance or resonances occurring in the engine. Studying and investigating this type of noise helps to reduce the noise in the structure and the comfort of the passengers.
Keywords
Keywords: electric motor, vibroacoustic noise, electromagnetic force, torque, Simulation