بررسی اثر پارامترهای خودرو و سرنشین باردار بر ایمنی جنین هنگام برخورد خودرو با مانع با استفاده مدل باندگراف
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8) XML اصل مقاله (1.49 MB)
نویسندگان
1خیابان پژوهش، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک
2دانشگاه یزد
چکیده
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی شش تا هفت درصد از تمام حاملگی‌ها تحت تأثیر حادثه قرار می‌گیرند و تصادفات با وسایل نقلیه موتوری علت اصلی مرگ و میر جنین در سراسر جهان است. با این حال تحقیقات کمی درباره‌ی بررسی میزان آسیب وارده به سرنشین و جنین او، ناشی از تصادف خودرو انجام شده‌ است. در این پژوهش تأثیر پارامترهای سرعت خودرو در برخورد با مانع، هفته بارداری، نحوه نشستن و زاویه سرنشین بر پارامتر بیومکانیکی جنین شامل شتاب و نیروی وارده بر جنین بررسی شده‌ است. به این منظور مدل یک دوم خودرو به همراه صندلی، سرنشین باردار و جنین با استفاده از روش باندگراف توسعه یافته و در نرم‌افزار متلب شبیه‌سازی شده‌ است. شبیه‌‌‌سازی در سرعت‌های مختلف خودرو‌ در برخورد با مانع، زوایای نشیمن‌گاه و پشتی صندلی و هفته‌‌های بارداری مختلف انجام شده و پارامترهای بیومکانیکی به دست آمده‌اند. نتایج شبیه‌سازی نشان داده است که قائم بودن صندلی پشتی و افزایش سرعت برخورد خودرو با مانع آسیب وارده به جنین سرنشین باردار را افزایش می‌دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating of the effect of the car and the pregnant passenger parameters on the safety of the fetus during vehicle collusion using the bandgraph model
Authors
Bahare Azad, Amir hossein Khalouei, Mohammad Mahdi Jalili
Abstract
According to the statistics of the World Health Organization, six to seven percent of all pregnancies are affected by accidents, and motor vehicle accidents are the main cause of fetal death worldwide. However, little research has been done on examining the amount of damage caused to the passenger and his fetus caused by a car accident. In this research, the effect of car speed parameters when hitting an obstacle, week of pregnancy, sitting position and passenger angle on fetal biomechanical parameters, including acceleration and force on the fetus, has been investigated. For this purpose, the model of one half of the car along with the seat, pregnant passenger and fetus has been developed using bandgraph method and simulated in MATLAB software. The simulation was carried out at different speeds of the car in collision with the obstacle, the angles of the seat and the back of the seat, and different weeks of pregnancy, and biomechanical parameters were obtained. The results of the simulation have shown that the upright position of the back seat and the increase in the speed of the collision of the car with the obstacle increases the damage to the fetus of the pregnant passenger.
Keywords
Accident life safety, biomechanics of injury, Fetus: Bandgraph model