تحلیل گذرای تیر کامپوزیتی تحت اثر حرکت وسیله نقلیه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-12 (12) XML اصل مقاله (1.23 MB)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی مکانیک/دانشگاه نوشیروانی بابل/بابل/مازندران/ایران
2مازندران، بابل، خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه طراحی کاربردی
چکیده
در مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل رفتار دینامیکی پل تحت اثر حرکت وسیله نقلیه متحرک با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول یا تئوری تیموشنکو پرداخته می شود. پل و وسیله نقلیه به ترتیب به صورت تیر کامپوزیتی چندلایه و نیم خودرو در نظر گرفته شده اند. معادلات حاکم تیر و وسیله نقلیه با استفاده از روش المان محدود استخراج گشته‌اند. در روش المان محدود نیز از المان تیر مرتبه بالای سه گرهی بهره گرفته شد. حل معادلات وابسته به زمان با استفاده از روش نیومارک خطی انجام گرفته است. تعداد درجات آزادی وسیله نقلیه نیز دو درجه آزادی میباشد. به منظور استخراج نتایج از کوپلینگ های خمش-کشش, خمش-پیچش و پیچش-کشش, همراه با اثرات تغییر شکل برشی, اینرسی چرخشی و اثر پوآسون نیز استفاده شده است. نتایج ارتعاش آزاد و اجباری سیستم پل و وسیله نقلیه، همخوانی قابل قبولی با نتایج دیگر مقالات و نرم افزار تجاری کامسول دارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Transient analysis of composite beam under the action of the vehicle
Authors
fatemeh Darzi, Mohammad Hadi Pashaei, Ramazan-Ali Jafari-Talookolaei
Abstract
In this article, the dynamic behavior of the bridge under the effect of the moving vehicle is analyzed using the theory of first-order shear deformation or Timoshenko's theory. The bridge and the vehicle are considered as a multi-layer composite beam and a half-car, respectively. The governing equations of the beam and the vehicle have been derived using the finite element method. In the finite element method, the three-node high-order beam element was also used. Solving the time-dependent equations has been done using the linear Newmark method. The number of degrees of freedom of the vehicle is also two degrees of freedom. In order to extract the results, the couplings of bending-tension, bending-torsion and torsion-tension, together with the effects of shear deformation, rotational inertia and Poisson's effect have been used. The results of the free and forced vibration of the bridge and vehicle system are in acceptable agreement with the results of other articles and the commercial software of COMSOL.
Keywords
Transient analysis, Composite, Timoshenko', s theory, moving load