پیاده‌سازی کنترل مبتنی بر پیش‌بینی مدل جهت تحلیل سیستم کنترل لغزش خودرو الکتریکی موتور در چرخ
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8) XML اصل مقاله (1.46 MB)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی مکانیک
2دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک
چکیده
هدف این پژوهش توسعه یک سیستم کنترل لغزش چرخ خودرو الکتریکی موتور در چرخ جهت ممانعت از قفل شدن چرخ‌های خودرو الکتریکی در زمان ترمزگیری می‌باشد. الگوریتم کنترلر لغزش پیشنهادی بر اساس روش کنترل مبتنی بر پیش‌بینی مدل طراحی گردیده است. الگوریتم کنترلر لغزش مبتنی بر پیش‌بینی مدل پیشنهادی، با کنترل مستقل نسبت لغزش هر تایر و حفظ نسبت لغزش در یک محدوده پایدار با لحاظ کوتاه‌ترین زمان پاسخ، گشتاور ترمزی هر چرخ را تخمین می نماید. عملکرد سیستم کنترل لغزش چرخ با پاسخ سیستم ترمزی احیاء کننده بهبود می‌یابد. هزینه محاسباتی روش پیشنهادی ناچیز بوده که از جنبه پیاده‌سازی عملی بسیار ارزشمند می‌باشد. الگوریتم کنترل لغزش بر اساس کنترل مبتنی بر پیش‌بینی مدل جهت یک خودرو الکتریکی موتور در چرخ با لحاظ محدودیت‌های گشتاور ترمزی، محدودیت‌های نسبت لغزش و معیارهای عملکرد پیشنهاد می‌گردد. نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده، نشان می‌‌دهد که الگوریتم کنترل لغزش چرخ مبتنی بر پیش‌بینی مدل پیشنهادی جهت خودرو الکتریکی موتور در چرخ قادر به کنترل دقیق نسبت لغزش طولی چهار چرخ خودرو الکتریکی موتور در چرخ بوده و دارای عملکرد مطلوبی بوده و دارای عملکرد ضدقفل موثری می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Implementation of model predictive control to analyze the slip control system of in-wheel motor electric vehicle
Authors
Mohammad amin Ghomashi, Reza Kazemi
Abstract
The purpose of this research is to develop a control system algorithm for in-wheel motor electric vehicle to avoid locking of the electric vehicle wheels in during of braking. The proposed controller algorithm is designed based on model predictive control. The proposed slip controller algorithm based on model prediction control estimates the braking torque of each wheel by independently controlling the slip ratio of each tire and maintaining the slip ratio in a stable range with the shortest response time. The performance of the wheel slip control system algorithm is improved by the response of the regenerative braking system. The computational cost of the proposed method is insignificant, which is very valuable from the aspect of practical implementation. The results of the simulations show that the wheel slip control algorithm based on the model predictive control for the in-wheel motor electric vehicle has favorable performance and has effective anti-lock performance.
Keywords
Slip Control, Vehicle Dynamic, Electric Vehicle, In-wheel motors