کنترل مقاوم لغزش جهت پایدارسازی خودرو الکتریکی موتور در چرخ با بهره‌گیری از تکنیک مود لغزان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-9 (9) XML اصل مقاله (1.41 MB)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی مکانیک
2دانشکده مکانیک، دانشگاه خوجه نصیرالدین طوسی
چکیده
هدف این پژوهش توسعه یک سیستم کنترل لغزش چرخ خودرو الکتریکی موتور در چرخ با استفاده از تکنیک مود لغزشی می‌باشد. تکنیک کنترل مقاوم پیشنهادی با بهره‌گیری از چها روش پیاده‌سازی و عملکرد هر یک از این روش‌ها در الگوریتم سیستم کنترل لغزش چرخ خودرو الکتریکی موتور در چرخ مورد بررسی و ارزیابی واقع می‌گردد. سیستم کنترل لغزش چرخ خودرو الکتریکی موتور در چرخ پیشنهادی با استفاده از روش‌هایی که بر مبنای تکنیک کنترل مود لغزشی می‌باشند به طور کامل پیاده‌سازی و به صورت مجزا مورد بررسی و ارزیابی جامع می‌گردد. سیستم کنترل لغزش چرخ خودرو الکتریکی موتور در چرخ، عملکرد مطلوب هر یک از چرخ ها در فرآیند ترمزگیری و ردیابی نسبت لغزش مرجع و نگهداری و حفظ نسبت لغزش هر تایر در محدوده پایدار تضمین می‌نماید. هزینه محاسباتی روش های پیشنهادی ناچیز بوده که از جنبه پیاده‌سازی عملی بسیار ارزشمند می‌باشد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌های انجام شده، عملکرد مطلوب الگوریتم سیستم کنترل لغزش چرخ خودرو بر اساس تکنیک مود لغزشی را در جهت پایدارسازی خودرو الکتریکی موتور در چرخ به نمایش می‌گذارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Robust slip control to stabilization for in-wheel motors electric vehicle with sliding mode technique
Authors
Mohammad amin Ghomashi, Reza Kazemi
Abstract
The purpose of this research is to develop a wheel slip control system for in-wheel motors electric vehicle with using sliding mode technique. The proposed robust control technique is investigated and evaluated using the methods of implementation and the performance of each of these methods in the algorithm of the wheel slip control system of the electric vehicle with the motor in the wheel. The wheel slip control algorithm is designed on the basis of a sliding mode control scheme. By individually controlling the slip ratio of each tire within the stable zone over a considerably shortened response time. The wheel slip control performance is improved given the shortened response of the regenerative braking system. The computational cost of the proposed methods is insignificant, which is very valuable from the aspect of practical implementation. The results of the performed simulations are presented and the result show the optimal performance of the proposed robust control system algorithm to stabilize in-wheel motors electric vehicle.
Keywords
Electric Vehicle, Wheel Slip Algorithm, In-Wheel Motor, Slip Surface