تحلیل ارتعاشات آزاد پره های کمپرسور محوری با ریشه شیب دار
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8) XML اصل مقاله (1.58 MB)
نویسندگان
گروه مپنا، شرکت توگا، تهران، ایران
چکیده
در این پژوهش ارتعاشات آزاد پره های کمپرسور محوری با ریشه شیبدار تحلیل شده است. به این منظور ابتدا ابعاد هندسی پره و ریشه آن مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن با استفاده از مدل‌سازی و تحلیل تنش و مودال در نرم افزار ANSYS ، میزان تاثیر ارتعاشات بر آن بررسی شد. با توجه به بررسی های انجام شده و تحلیل عددی، مشاهده شد خستگی سایشی موجب شکست پره می‌شود که به دلیل افزایش تنش و نزدیک شدن فرکانس طبیعی پره به سرعت بحرانی روتور در محل اتصال پره به دیسک رخ داده است. برای انجام تحلیل ها و مدل سازی، سه شرط مرزی حالت لق، حالت شیب دار و حالت تداخل مناسب، مورد استفاده قرار گرفت تا نزدیک ترین حالت به مدل واقعی مدل سازی شود. از بین این سه شرط مفروض، شرط مرزی حالت شیبدار بیشترین تاثیر را بر افزایش ارتعاش و در نتیجه خستگی سایشی و شکست پره داشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Analysis of free vibrations of axial compressor blades with inclined root
Authors
mohammad kankarani farahani, seyedmohammadreza hashemi, amirreza zangoei, ali nosrati
Abstract
In this research, the free vibrations of axial compressor blades with inclined root have been analyzed. For this purpose, the geometrical dimensions of the blade and its root were studied first. After that, using modeling and stress and modal analysis in ANSYS software, the effect of vibrations on it was investigated. According to the investigations and numerical analysis, it was observed that the wear fatigue causes the failure of the blade, which occurred due to the increase in stress and the approaching of the natural frequency of the blade to the critical speed of the rotor at the connection point of the blade to the disk. To perform analyzes and modeling, three boundary conditions of loose state, inclined state and appropriate interference state were used to model the closest state to the real model. Among these three assumed conditions, the inclined state boundary condition has the most effect on the increase of vibration and as a result wear fatigue and vane failure.
Keywords
Compressor vane, fretting fatigue, Modal Analysis, compressor vane root