طراحی و شبیه سازی آکوستیکی یک سالن سینما با استفاده از نرم افزار ODEON
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8) XML اصل مقاله (1.52 MB)
نویسندگان
1دانشجوی دانشگاه خوارزمی
2دانشگاه شاهد
چکیده
در این مقاله به طراحی و شبیه سازی آکوستیکی یک سالن سینما به حجم 2282 مترمکعب پرداخته شده است. فضای این سالن سینما، ابتدا در محیط Extrusion Modeler به صورت سه بعدی ترسیم شده و سپس به محیط نرم افزار ODEON جهت شبیه سازی آکوستیکی وارد شده و با طراحی آکوستیکی مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای RT، T20، T30، EDT و STI مورد بررسی قرار گرفته اند و داده های بدست آمده از نرم افزار که با آیین نامه مقررات ملی مبحث هجدهم وزارت ساختمان و مسکن و همچنین استانداردهای بین المللی آکوستیک تطابق دارند، نشان می دهند که این سالن سینما از نظر آکوستیکی بصورت مطلوب طراحی شده است. با بررسی داده ها، مشاهده شده است که با اجرای این طرح آکوستیک، مقدار زمان واخنش در بسامدهای kHz 8 – Hz 250 کمتر از 75/0 ثانیه می باشد که برای این سالن سینما با حجم ذکر شده در بالا، مطلوب و استاندارد است. همچنین میزان STI در تمامی نقاط تحت بررسی حدود 8/0 بوده و در گستره قابلیت فهم گفتار عالی قرار گرفته است. سایر پارامترهای مورد بررسی در مقاله نیز، همگی نشان از حسن طراحی آکوستیکی این سالن سینما داده اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Acoustic design and simulation of a movie theater using ODEON software
Authors
Mohammadsaber Sarrafzadehghadimi, Fatemeh Alibabaie
Abstract
In this article, the design and acoustic simulation of a cinema hall with a volume of 2282 cubic meters has been discussed. The space of this movie theater was first drawn in 3D in the Extrusion Modeler environment and then it was entered into the ODEON software environment for acoustic simulation and it was analyzed with acoustic design. RT, T20, T30, EDT and STI parameters have been investigated and the data obtained from the software are in accordance with the regulations of the eighteenth topic of the Ministry of Construction and Housing as well as international acoustic standards. This movie theater is designed optimally in terms of acoustics. By checking the data, it has been observed that with the implementation of this acoustic design, the amount of reverberation time in frequencies of 250 - 8 kHz is less than 0.75 seconds, which is ideal and standard for this cinema hall with the volume mentioned above. Is. Also, the level of STI in all the points under investigation is about 0.8 and it is in the range of excellent speech comprehension. Other parameters examined in the article also show the good acoustic design of this movie theater.
Keywords
Simulation, Acoustic design, cinema hall, ODEON software