طراحی و اجرای سازه آکوستیک در دفاتر اداری جهت تامین آسایش صوتی کارکنان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8) XML اصل مقاله (675.81 K)
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای و اینی کار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
3استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و اینی کار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده
در‌دنیای امروز، آلودگی صوتی به یکی از مهم‌ترین عوامل‌زیان آور محیط‌‍‌کار بدل شده است. به دلیل اهمیت فعالیت‌های ذهنی در مشاغل اداری‌، و نیز با توجه به اینکه این گروه از شاغلین برای تمرکز و رسیدگی به امور خود، به محیطی آرام نیازدارند، لذا تأمین آسایش صوتی تاثیر زیادی بر بهره‌وری شغلی و عملکردی این افراد خواهد داشت. مطالعه حاضر باهدف تأمین آسایش صوتی، ازطریق طراحی آکوستیک بخش اداری جدید الاحداث دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گرفت‌. در این مطالعه پس از بررسی‌های اولیه، بر مبنای نقشه‌ی‌ اتاق‌های طراحی شده برای فضای اداری، اقدامات کنترلی صدا مبتنی بر مداخلات سازه‌ای طرح ریزی و اجرا گردید. سپس اثربخشی طرح‌های کنترلی بر اساس روش‌های استاندارد و توصیه شده، ارزیابی شد. بدین منظور، ابتدا اطلاعات لازم درخصوص طراحی اتاق‌ها گردآوری و سپس طراحی دیوارها با استفاده از مواد مختلف به صورت ساندویچی، بر‌مبنای محاسبه افت انتقال (TL) و براساس روش‌های استانداردISO 15186 انجام گرفت. به‌منظور کنترل انعکاس صدا در سطوح داخلی اتاق‌ها، تایل‌های آکوستیک مناسب محیط‌های اداری در سقف هراتاق طراحی و اجرا گردید و اثربخشی آن توسط اندازه‌گیری زمان‌بازآوایی طبق استاندارد ISO 3382 انجام شد. با توجه به اینکه در محیط‌های اداری منبع اصلی صوت صدای گفتار و مکالمه افراد است؛ ضریب جذب صوت سطوح و افت انتقال در فرکانس های مکالمه (2000-1000-500-250 هرتز) به صورت دقیق‌تری ارزیابی گردید. طبق طراحی انجام‌شده، حداقل و حداکثر مساحت اتاق‌ها به ترتیب 23.42 و 32.27 مترمربع برآورد شد. نتایج حاصل از اندازه‌گیری افت انتقال صدا بین اتاق‌های اداری نشان داد که بیشترین افت‌انتقال صورت‌گرفته درفرکانس 8000 هرتز و کمترین آن درفرکانس 31.5 هرتز بوده است. همچنین میزان کاهش صدا در فرکانس‌های محدوده مکالمه (2000-1000-500-250 هرتز) به‌طور میانگین 24 دسی‌بل گزارش شد. زمان بازآوایی صوت در اتاق‌ها درفرکانس‌های محدوده‌ی مکالمه به طور میانگین 0.77 ثانیه به دست آمد. براساس یافته‌های این مطالعه، می‌توان نتیجه گرفت که برای تامین آسایش صوتی و کنترل صدا در محیط‌های اداری، مداخلات سازه‌ای بر مبنای ترکیب چندین ماده به صورت ساندویچی با طراحی بهینه از لحاظ افت انتقال صدا و کنترل زمان بازآوایی، می‌تواند مفید باشد. دیواره‌های جداکننده اتاق‌های محیط اداری در صورتی که با ضخامت و چگالی مناسب طراحی و ساخته شوند، قادر هستند تا حد زیادی از عبور صوت بین اتاق‌ها جلوگیری کنند. همچنین استفاده از مصالح با ضریب جذب صوت مناسب برای سطوح داخلی اتاق‌ها می‌تواند از انعکاس و تشدید صدا در داخل محیط‌های اداری به خوبی جلوگیری نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Design and implementation of acoustic materials to provide acoustic comfort in administrative offices
Authors
seyyedeh masoumeh mortazavikhah, Masoud Shafie Motlagh, Rostam Golmohammadi, Akram Kosha, Zeinab Naghdi, Maryam Karimi
Abstract
In today's world, noise has become one of the most important harmful factors in the workenvironment. Due to the importance of mental activities in office jobs, and considering that this group of workers needs a quiet environment to concentrate and handle their affairs, providing acoustic comfort will greatly impact these people's job and performance productivity. The present study aimed to provide acoustic comfort through the acoustic design of the newly constructed administrative department of the School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences. In this study, noise control measures based on structural interventions were planned and implemented based on the plans of the rooms designed for the office space. For this purpose, the necessary information about the design of the rooms was collected, and the design of the walls was done using different sandwich materials based on the calculation of transmission loss (TL) and ISO 15186 standard. In order to control the noise reflection in the inner surfaces of the rooms, acoustic tiles were designed and implemented on the ceiling, and their effectiveness was measured by measuring the reverberation time according to the ISO 3382 standard. Considering that the main source of noise in office environments is speech and conversation, the noise absorption coefficient of surfaces and TL in conversation frequencies (2000-1000-500-250 Hz) were evaluated more precisely. According to the design, the minimum and maximum areas of the rooms were estimated to be 23.42 and 32.27 square meters, respectively. The measurement of the noise transmission loss between office rooms showed that the highest transmission loss occurred at 8000 Hz and the lowest at 31.5 Hz. Also, the average noise reduction in conversation range frequencies (2000-1000-500-250 Hz) was 24 dB. The average reverberation time in the rooms was 0.77 seconds in the frequencies of the conversation range. It can be concluded that structural interventions based on combining several sandwich materials with optimal design in terms of noise transmission loss and reverberation time control can be useful to provide acoustic comfort and noise control in office environments. If the walls that separate the office environment rooms were designed and built with appropriate thickness and density, it can prevent noise transmission between the rooms. Also, using materials with a suitable noise absorption coefficient for the internal surfaces of the rooms can effectively prevent the reflection and amplification of noise inside the office environment.
Keywords
Acoustic comfort, Acoustic design, Noise control, Noise transmission loss, offices