بررسی سیستم تعلیق نیمه فعال در خودرو های سواری و پیاده سازی آن روی یک محصول داخلی مانند دنا

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-9 (9) XML اصل مقاله (1.65 MB)
کد مقاله : 1091-ISAV2022 (R2)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی شریف
2دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
چکیده
سیستم تعلیق هر وسیله نقلیه وظیفه دارد نه تنها وزن وسیله نقلیه را تحمل کند، بلکه با کاهش ناهمواری های جاده قبل از انتقال آن به سرنشینان، راحتی سواری و پایداری خودرو را نیز بهبود بخشد. هنگامی که خودرو با جاده ناهموار روبرو می شود، سیستم تعلیق نباید نوسانات زیادی ایجاد کند، و حتی اگر چنین باشد، این نوسانات باید هرچه سریع تر حذف شوند. در این مقاله، سیستم تعلیق، وظایف، اجزا و انواع آن اعم از غیرفعال، نیمه فعال و فعال بررسی شده اند و به صورت اختصاصی تر عملکرد سیستم تعلیق نیمه فعال یک خودروی سواری با مدل سازی آن به عنوان سیستم تعلیق نیمه فعال یک چهارم خودرو بررسی شده است. این مدل به عنوان یک سیستم تعلیق نیمه فعال مبتنی بر کنترل کننده PID طراحی شده و از MATLAB SIMULINK در این فرآیند استفاده شده است. سیستم در نظر گرفته شده در این مقاله یک سیستم خطی است که می تواند پارامترهای عملکردی اساسی یک سیستم تعلیق مانند حرکت بدنه و تعلیق و شتاب سرنشین را بررسی کند و از نظر زمان خیز(Rise time)، زمان نشست(Settling time) و فراجهش(Overshoot) نتایج را ارائه دهد. راحتی سواری و پایداری خودرو به عنوان دو هدف سیستم تعلیق شناخته می شوند که می توان با میزان فراجهش و زمان نشست جا به جایی بدنه خودرو، شتاب بدنه خودرو، جا به جایی سیستم تعلیق نسبت به جاده و جا به جایی بدنه نسبت به سیستم تعلیق میزان دستیابی به این دو هدف را سنجید. همچنین این شاخص های عملکرد با یک سیستم تعلیق غیرفعال با مشخصات مشابه مقایسه شده اند. نتایج به دست آمده از طریق شبیه سازی نشان داده است که سیستم تعلیق نیمه فعال با استفاده از کنترل کننده PID طراحی شده برای تنظیم پارامترهای میرایی خود، عملکرد بسیار بهتری نسبت به سیستم غیرفعال با میرایی ثابت دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the semi-active suspension system in passenger cars and implementing it on an internal product like Dena
Authors
Maryam Hoviat Talab, Hassan Sayyaadi, Sara Adeli
Abstract
The suspension system of any vehicle has the task of not only supporting the weight of the vehicle, but also improving the ride comfort and stability of the vehicle by reducing the roughness of the road before transferring it to the passengers.When the car encounters a rough road, the suspension system should not make too many oscillations, and even if it does, these oscillations should be eliminated as quickly as possible.n this paper, the suspension system, its functions, components and types, including passive, semi-active and active, have been investigated, and more specifically, the performance of the semi-active suspension system of a passenger car by modeling it as a semi-active suspension system of a quarter car been investigated.This model is designed as a semi-active suspension system based on PID controller and MATLAB Simulink is used in this process.The system considered in this paper linear system that can check the basic functional parameters of a suspension system such as body movement and suspension and passenger acceleration and provide the results in terms of rise time, settling time and overshoot. Ride comfort and car stability are known as the two goals of the suspension system, which can be determined by the amount of overshoot and settling time of the body displacement, the body acceleration, the displacement of the suspension system relative to the road, and the displacement of the body relative to the suspension system.Also, these performance indicators are compared with a passive suspension system with similar specifications.The results obtained through simulation show that the semi-active suspension system using a PID controller designed to adjust its damping parameters has a much better performance than the passive system with constant damping.
Keywords
Semi-active suspension system, Simulink, PID controller design, Optimization by Genetic algorithm
مراجع
<p dir="ltr"><span class="fontstyle0">[1] </span><span class="fontstyle0" style="color: #0000ff;">https://www.ikco.ir/fa/Product.aspx?ID=170&amp;Section=2<br /></span><span class="fontstyle0">[2] </span><span class="fontstyle0" style="color: #0000ff;">https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetorheological_fluid<br /></span><span class="fontstyle0">[3] </span><span class="fontstyle0" style="color: #0000ff;">https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetorheological_damper<br /></span><span class="fontstyle0">[4] Song, X., Ahmadian, M., &amp; Southward, S. C. (2005). &ldquo;Modeling magnetorheological dampers with application of nonparametric approach&rdquo;. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 16(5), pp. 421&ndash;432. doi:10.1177/1045389x05051071<br />[5] Ślaski, Grzegorz. (2011). &ldquo;Damping parameters of suspension of passenger vehicle equipped with semi-active dampers with by-pass valve&rdquo;. Transport Problems. 6. pp. 35-42.<br />[6] Sam, Y.M., Osman, H.S.O., Ghani, M.R.A. (2004),&rdquo;A class of proportional-integral sliding mode control with application to active suspension system&rdquo;. Syst. Control Lett. 51,pp. 217&ndash;223<br />[7] Ahmed, A.S., Ali, A.S., Ghazaly, N.M., Jaber, G.T. (2015)&rdquo; PID controller of active suspension system for a quarter car model&rdquo;. Int. J. Adv. Eng. Technol. 8(6), pp. 899&ndash;909<br />[8] Al-Mutar, W.H., Abdalla, T.Y. (2015)&rdquo; Quarter car active suspension system control using PID controller tuned by PSO&rdquo;. Iraq J. Electr. Electron. Eng. 11(2), pp. 151&ndash;158</span></p>