تاثیر پارامترهای فعال و غیرفعال بر ناپایداری و دوشاخگی رفتار آکوستیکی و اپتیکی یک شبکه کریستالی پیچیده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8) XML اصل مقاله (2.3 MB)
نویسندگان
1گروه آموزشی فیزیک، آموزش و پرورش فارس، شیراز، ایران
2شیراز دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز پژوهشکده علوم و فنون هوا-دریاz
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی رفتار غیر خطی و پدیده دو شاخگی تغییر فرم میکرو یک شبکه کریستالی پیچیده بمنظور امکان طراحی کنترلرهای دقیق تر برای این سیستمها است. ابتدا معادلات حاکمه یک شبکه کریستالی پیچیده که شامل دستگاه معادلات دیفرانسیل پاره ای غیرخطی کوپل بین مودهای ماکرو (اکوستیکی) و میکرو (اپتیکی) میباشد استخراج شده و پس از اعتبار سنجی کد عددی نوشته شده، رفتارهای غیرخطی و دوشاخگی تغییر فرم میکرو بررسی شد. از آنجا که معادلات و پاسخها (تغییرفرمهای ماکرو و میکرو) در حوزه زمان – مکان بیان شده اند، برای مطالعه رفتار صفحه فاز و همچنین دوشاخگی مود میکرو، 5 شاخص بر اساس متوسط گیری یا یافتن بیشینه مقادیر در هر دیفرانسیل مکانی تعریف شد و نتایج بر اساس آنها بیان شد. همچنین مقادیر بحرانی برای دو پارامتر ماکرو بار به عنوان یک پارامتر فعال و قبض مکانیکی به عنوان یک پارامتر غیرفعال که سبب ناپایداری پاسخ میشوند محاسبه شد.
کلیدواژه ها
 
Title
The Effect of Active and Passive Parameters on the instability and Bifurcation of Acoustic and Optic Modes of a complex Crystalline Lattice
Authors
Zahra Mirzaeian, Alireza Asnafi
Abstract
The main purpose of this article is to investigate the nonlinear behavior and bifurcation phenomenon of the micro-deformation of a complex crystalline lattice in order to design more accurate controllers for these systems. First, the governing equations of a complex crystalline lattice, which includes the coupled nonlinear partial differential equations of the macro (acoustic) and micro (optical) modes, were extracted. After that the numerical code was validated and then the nonlinear behaviors and bifurcation of the micro- deformation were investigated. Since the equations and responses (macro and micro deformations) are expressed in the time-space domain, to study the behavior in the phase plane as well as the bifurcation of the micro-deformation, five indices were defined based on averaging or finding the maximum values in each spatial step. Also, the critical values of two parameters, their variations cause instability, were calculated. The former is the macro-load as an active parameter and the latter is the mechano-striction as a passive parameter that cause instability and bifurcation of the response.
Keywords
Crystalline Lattice, bifurcation, Acoustic instability, Optical instability