مطالعه عددی و آزمایشگاهی اثر جدایش بین لایه ای و ترک بطور همزمان بر خواص ارتعاشی در صفحه کامپوزیتی انحنادار
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-9 (9) XML اصل مقاله (830.29 K)
نویسندگان
1مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، لویزان، تهران
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی تجربی و عددی دو عیب جدایش بین لایه‌ای و ترک بطور همزمان بر روی پنل کامپوزیتی لایه‌ای انحنادار پرداخته است. ابتدا تست تجربی بر روی نمونه‌ها انجام و پس از تایید مدل المان محدود با نتایج تست و مقالات پیشین، با استفاده از مدل المان محدود حاصل شده، به بررسی تاثیر ابعاد هر دو عیب، افزایش تعداد عیوب، موقعیت قرارگیری نسبت به هم و در نهایت بررسی اثر عیب ترک‌های طولی و عرضی با ثابت ماندن موقعیت و ابعاد جدایش بین لایه‌ای بررسی شده است. از نتایج مهم حاصل شده می‌توان به کاهش فرکانس‌های اصلی بر اثر کاهش سفتی در صورت وجود هر دو عیب اشاره نمود. جدایش بین لایه‌ای تاثیر کمی بر فرکانسهای طبیعی چند لایه کامپوزیتی دارد. همچنین اثر ترک عرضی بر روی مود اول سازه مشهودتر از جدایش بین لایه‌ای است. همچنین محل قرارگیری عیوب در مرکز صفحه تاثیر بیشتری بر فرکانس دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Numerical and Experimental Investigation of Delamination Effect in Presence of Crack on Vibration Properties of Curved Composite Panel
Authors
Reza Azarafza, Majid ghadimi, Zahra Rafei, Ali Davar
Abstract
In the present study, the effect of two defect types including both interlaminar delamination and crack on the vibration properties of the curved laminated composite panel is investigated. First, the experimental test was performed on the samples and after confirming the finite element model with the test results and articles, using the obtained finite element model, to investigate the effect of the dimensions of both defects, the increase in the number of defects, the position of the relative to each other and in Finally, the defect effect of longitudinal and transverse cracks has been investigated by keeping the position and dimensions of interlayer separation constant. The important outcome is that the fundamental frequencies are reduced as the stiffness is decreased due to the presence of both defect types. Delamination defect has less effect on the natural frequencies of multilayer composite. Also, the effect of the transverse crack on the first mode of the structure is more evident than the separation between the layers, and the location of the defects in the center of the plane has a greater effect on the frequency.
Keywords
Interlaminar delamination, crack, Modal testing, Curved panel