تأثیر رابر لاستیکی معیوب کوپلینگ های انعطاف پذیر تجهیزات دوار بر افزایش مقادیر ارتعاش

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 1-7 (7) XML اصل مقاله (745.37 K)
کد مقاله : 1094-ISAV2022 (R1)
نویسندگان
کارشناس پایش وضعیت پتروشیمی خراسان
چکیده
امروزه استفاده از تکنیک های CM به خصوص آنالیز ارتعاشات، جهت بررسی عیوب و رفع اشکال از تجهیزات دوار به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. کوپلینگ ها به عنوان یکی از اجزای مهم تجهیزات دوار وظیفه انتقال قدرت از محور ماشین محرک به متحرک را دارند. عیوب کوپلینگ ها ناشی از ناهم راستایی بین محورهای ماشین محرک و متحرک و خرابی یکی از قطعات کوپلینگ، موجب افزایش اتلاف انرژی، افزایش ارتعاشات، داغ کردن یاتاقان ها و وقوع بسیاری از خرابی های پیش بینی نشده می شود. در این تحقیق عیب یابی دستگاه اسکراپر واحد بارگیری کارخانه پتروشیمی خراسان مورد مطالعه قرار می گیرد که به کمک صداسنجی و آنالیز ارتعاشات به ارزیابی وضعیت ماشین، شناسایی عیب و قطعات آسیب دیده و نقش CM در پیشگویی مدت زمان کاری باقیمانده دستگاه پرداخته شده است. در نهایت عیب موجود در دستگاه، خرابی رابر لاستیکی کوپلینگ بین هیدروکوپلینگ و جعبه دنده تشخیص داده شد و نسبت به تعمیر دستگاه و تعویض به موقع قطعه مذکور اقدام گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of defective rubber rubber of flexible coupling of rotating equipment on the increase of vibration values.
Authors
Hesam Aleyasin
Abstract
Nowadays, the use of CM techniques, especially vibration analysis, is accepted as a principle to investigate defects and fix problems in rotating equipment. Couplings, as one of the important components of rotating equipment, have the task of transferring power from the axis of the driving machine to the driven machine. Defects in couplings caused by misalignment between the driving and moving machine axes and the failure of one of the coupling parts cause increased energy loss, increased vibrations, heating of the bearings and the occurrence of many unforeseen failures. In this research, the troubleshooting of the scraper device of loading unit of Khorasan petrochemical factory is studied that with help of sound measurement and vibration analysis, the condition of the machine is evaluated, the defect and damaged parts are identified and the role of CM is discussed in predicting the remaining working time of the device. Finally, the defect in the device, the failure of the rubber rubber of flexible coupling between the hydrocoupling and the gearbox was diagnosed and the device was repaired and replaced the mentioned part on time.
Keywords
Vibration Analysis, Scraper, Rubber rubber coupling
مراجع
<p dir="LTR">&nbsp;</p> <p dir="LTR" align="right">1-م. بهزاد، س. م. دربندی، س. خوبانی، س.رم. ح. جزایری، م. احمدی، ع. ویسی آرا، "بررسی همبستگی میان عیوب پمپ های گل و قطعات پرمصرف آنها در دکل حفاری"، پنجمین کنفرانس تخصصی و پایش وضعیت وعیب یابی، 1313.</p> <p dir="LTR" align="right">2-م. فیروزآبادی، س. م. مداحی، م. ج. رضازاده، "مطالعه موردی عیب یابی جعبه دنده آسیای هوایی با استفاده از تکنیک آنالیز ارتعاشات "، نهمین کنفرانس تخصصی و پایش وضعیت 1333 .</p> <p dir="LTR" align="right">3-م. ر. وزیری سرشک، "اصالح طراحی پره های فن بویلر نیروگاه به کمک آنالیز ارتعاشی" دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز 1331.</p> <p dir="LTR" align="right">4-ا. جعفری، م. ت. الهی فر، "کاربرد آنالیز ارتعاشات در عیب یابی پمپ گریز از مرکز مجتمع جهان فوالد سیرجان"، دهمین کنفرانس تخصصی و پایش وضعیت وعیب یابی، 1334.</p> <p dir="LTR" align="right">5-ح. آل یاسین، "تشخیص خرابی یاتاقان کف گرد پمپ نمک مذاب واحد مالمین پتروشیمی خراسان به کمک صداسنجی و آنالیز ارتعاشات و همچنین تعیین عمر یاتاقان مذکور"، نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات،</p>